Anleggsbidrag

Lede har etter Energilovens § 3-3 og § 3-4 en plikt til å koble nye kunder til strømnettet. Dette gjelder både produksjon og forbruk. Anleggsbidraget er et investeringstilskudd som tar utgangspunkt i faktisk påløpte kostnader; dvs. kostnader for materiell, utstyr, arbeid, prosjektering, o.l. Lede fastsetter anleggsbidragsbidraget etter NVEs Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer § 17-5. Beskrives i kapittel 16. 

Nytt regelverk trådte i kraft fra 1. januar 2019

Nettselskapet skal fastsette og kreve inn et anleggsbidrag fra kunden for å få dekket hele eller deler av kostnadsgrunnlaget for investeringene som blir utløst når kunden: 

  • Tilknyttes nettet
  • Får økt kapasitet i nettet
  • Får bedre kvalitet på nettet

Nettselskapet skal også fastsette og kreve inn et anleggsbidrag fra kunder som blir tilknyttet eller får økt kapasitet i nettanlegg som er anleggsbidragsfinansiert. Plikten gjelder i ti år fra tidspunktet kunden utløste investeringene, ble tilknyttet eller fikk økt kapasitet. 

Når utbyggere eller nye kunder ønsker å tilknytte seg strømnettet, eksisterende kunder ønsker økt kapasitet eller en leveringskvalitet utover det normale, beregnes et anleggsbidrag. Det medfører at bestiller dekker sin del av kostnaden ved å bygge nytt nett. 

Tidligere ordning

Lede har tidligere hatt en ordning med bunnfradrag på kr 20 000,- per stikkledning. Bunnfradraget fjernes 16. mars 2018. Den nye praksisen gir en større likebehandling av ulike tilknytninger og kapasitetsbehov. Det medfører at kostnader på grunn av nye bestillinger henføres til de som utløser tiltaket istedenfor at det øker netteleiegrunnlaget samt en harmonisering mot andre nettselskaps tilnærming til bunnfradrag. For å skape forutsigbarhet på kort sikt er det etablert en overgangsordning. Denne er som følger:

  • Anlegget må være meldt/bestilt i Elsmart før 16.3.2018.
  • Anlegget må være ferdigmeldt innen 18 måneder etter denne datoen, altså innen 1.9.2019.
  • Det må foreligge bebyggelsesplan for området.

Bestilling av tilknytning eller økt kapasitet skal fortrinnsvis gjøres gjennom installatør.

Det finnes et eget søknadsskjema for større utbygninger.

Det oppfordres til at flere samordner seg ved behov for tilknytning eller økt kapasitet. Lede tillater og anbefaler at bestiller etablerer nødvendige kabelgrøft(er) selv. Grøftene må imidlertid tilfredsstille selskapets byggestandard og nødvendig informasjon gis i tilbudsbrevet. 

Byggestandarden finner på siden Instrukser og prosedyrer. Velg dokument "Standardiseringer distribusjonsnett."

Regningsarbeid

De fleste forespørsler fra kunde som ikke er nødvendig for tilknytning eller forsterkning, utføres normalt som regningsarbeid.

Ledes ordning for regningsarbeid følger NVEs Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer § 1-4.  Dette beskrives i kapittel 17 (som betaling for andre tjenester)

For at vi skal kunne planlegge arbeidet, og beregne pris, ber vi om at du fyller ut dette skjemaet.

Overvåkning ved arbeid nær ved strømførende anlegg samt påvisning av nedgravde kabler utføres gratis og er ikke regningsarbeid.  Det er meget viktig at Lede involveres for å unngå uønskede hendelser.

Det oppfordres til at flere samordner seg ved ønske om flytting av nettanlegg, kabling, m.m.

Lede tillater og anbefaler at bestiller etablerer nødvendige kabelgrøft(er) selv. Grøftene må imidlertid tilfredsstille selskapets byggestandard og nødvendig informasjon gis i tilbudsbrevet.