Lede og installatørene bruker Elsmart

Elsmart er den web-baserte systemløsningen som benyttes for utveksling av informasjon mellom installatører og nettselskap. Installatører som inngår avtale med nettselskapet om bygging av nett gjennomfører en prekvalifisering for utførelse av arbeid. Avtalen omfatter en rekke arbeidsoppgaver som nettselskapet skal ha utført.

Arbeidet er nærmere beskrevet som produktpakker og tildeles via Elsmart. Installatører som ikke har slik avtale må dermed benytte en installatør med avtale for de oppgaver dette gjelder i grensesnittet med nettet.

Logg inn ELSMART

Nye installasjoner og bestilling av tilknytning

Meldingsbasert bestilling forenkler arbeidet for saksbehandler både hos nettselskap og installatør når et nytt anlegg skal etableres og kobles til nettet. Det gjelder også når det skal gjøres endringer som påvirker tilknytningen til nettet.

 • Elsmart administreres av nettselskapet og er gratis å bruke for installatørene.
 • Elektronisk registrering av planlagt arbeid gir raskere saksbehandling. Installatøren får svar fra Lede via samme løsning.
 • Installatøren kan følge status på egne meldinger og se hvem som er saksbehandler hos nettselskapet.
 • Utført arbeid er lagret som arkiverte meldinger. Alle installatører har tilgang til sine (med vedlegg).
 • Standardiserte vedlegg ligger som maler i Elsmart og er lett å legge til meldinger der det er nødvendig.
 • Tildeling og oppfølging av arbeidspakker som inngår i avtale med installatør.

Effektregnskap og utfordrende elektriske apparater

Ved endringer i tilknytningspunktet som gir økt effektuttak, dvs større endring i belastning- eller bruksprofil, skal dette vurderes i forhold til nettkapasitet lokalt.

Ved bestilling av ny eller endring i tilknytning skal effektbehovet for anlegget beskrives. Hvis anlegget etableres med utstyr eller apparater som kan medføre utfordringer for leveringskvaliteten, blant annet ved større spenningsvariasjoner og startstrømmer, skal dette fremgå av installasjonsmeldingen.

Utfordrende elektriske apparater er et tema som gjør seg gjeldende ved stadig økende utnyttelse av strømnettet. Alle apparater skal selvfølgelig leveres i henhold til forskriftskrav, men vil i noen tilfeller allikevel kunne påvirke de lokale nettforholdene. Det er nødvendig å ha kunnskap om hvilke apparater og hvilke forhold i leveringskvaliteten som kan påvirkes når slike installasjoner skal knyttes til nettet.

Dette kan du lese mer om i Veileder for utfordrende elektriske apparater som Energi Norge har utarbeidet i samarbeid med nettselskapeer, REN og Sintef Energi AS. (PDF, 5MB) Veilederen gir en god oversikt over hvilke forstyrrelser som kan oppstå, hvilke kriterier som er lagt til grunn og beskriver utfordringene ved bruk av denne type apparat.

Forskjellig typer arbeid som skal registreres

Når meldingen er registrert og kontrollert for tilstrekkelig dokumentasjon tildeles denne til saksbehandler hos Lede. Uavhengig av arbeidets omgang skal det oppgis leveransetider som forteller kundene (utbygger) hvor lang tid Lede beregner til saksbehandling og utførelse. Det er allikevel viktig at man påregner tid for sakshandling når arbeidet planlegges.

Forhåndsmelding av typen "Arbeid i målepunkt" og "Endring av OV/MV" kan bli automatisk godkjent basert på en rekke kriterier. Les mer her 

 • Tilknytning av ny bolig eller fritidsbolig
 • Endring av størrelse for hovedsikring (f.eks. tilpasning for elbil eller effektkrevende apparater)
 • Installasjon av apparater som kan gi uønsket påvirkning på spenningskvalitet i form av:
  • Usymmetri i spenningen
  • Spenningssprang/spenningsdipp
  • Flimmer
  • THD og harmonisk støy
 • Nytt målepunkt i eksisterende installasjon (f.eks. hybelleilighet)
 • Arbeid i målepunkt (f.eks. nytt sikringsskap eller ved rehabilitering av sikringsskap
  • Ved arbeid som berører målersløyfen, påse at klemmer ettertrekkes ved måler og tilkoblinger vern/fordelingsskinne.
 • Sammenkobling av anlegg
  • Det skal alltid sendes melding i Elsmart på måleren som tas ned med beskrivelse av hvilket anlegg måleren blir sammenkoblet med.
 • Tilkobling av solcelleanlegg, Plusskunde
 • Produksjonsanlegg
 • Anlegg for reservestrøm
 • Byggestrøm
 • Tilkobling av anlegg som har vært frakoblet over 3 år.
 • Riving av anlegg

Riving av anlegg må samordnes med Lede. Ta kontakt med kundeservice på telefon 35 51 89 90.

Elektriske anlegg som har vært frakoblet over lengre tid må følges opp særskilt i samråd med nettselskapet:

 • For anlegg som har vært frakoblet inntil 3 år skal ny AMS måler bestilles og monteres før spenningssetting. El installatør benytter Elsmart for melding om arbeid i målepunkt.
 • For anlegg som har vært frakoblet utover 3 år skal anlegget, dvs installasjonens tilstand, kvalitet og elsikkerhet, vurderes av installatør. Anlegget skal bekreftes å være i orden når AMS måler bestilles og måler skal monteres før spenningssetting. El installatør benytter Elsmart for melding om arbeid i målepunkt. Utvidelser eller endringer i anlegget skal følges opp via Elsmart meldingsprosess.