Respekten for privatliv og personvern er en viktig del av Ledes bedriftskultur.
Denne kulturen legger til rette for at alle interessenter kan ha tillit til at Lede
behandler personopplysningene deres på en skikkelig måte.

Som kunde, huseier, grunneier, leverandør, samarbeidspartner eller annen interessent er personvernet ditt viktig for oss. Vi jobber kontinuerlig for å sikre etterlevelse av gjeldende personvernlovgivning, samt våre interne retningslinjer for personvern og beskyttelse av personopplysninger.

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan, hvorfor og hvor lenge Lede
behandler personopplysninger om deg.

Behandlingsansvarlig

Lede er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som gis i forbindelse med etablering, drift og vedlikehold av linjenett og de tjenester som leveres av Lede.

Lede har ansvar for at personopplysninger håndteres på en forsvarlig måte og i henhold til Norsk Lovgivning, samt de forskrifter som er utarbeidet av Norges Vassdrag- og energidirektorat (NVE) ved innsamling og oppbevaring av de personopplysninger som kreves for å tilby våre tjenester.

Personopplysninger som lagres

Lede innhenter og behandler personopplysninger du oppgir når du registreres som kunde, huseier, grunneier, leverandør eller annen interessent hos oss og som du på annen måte frivillig gir fra deg, inkludert navn, fødselsdato, adresse, e-postadresse og telefonnummer.

Personnummer blir ved behov hentet fra Folkeregisteret da vi må ha hele fødselsnummeret ditt for å sikre at vi registrerer rett kunde på rett anlegg, eller for å inngå avtale med deg som grunneier.

I tillegg samler Lede løpende inn og behandler informasjon om ditt kundeforhold hos oss. Dette inkluderer betalingshistorikk, strømleverandør, måle- og forbruksdata, samt loggede henvendelser. Kredittinformasjon innhentes ved behov.

Personopplysninger kan også registreres på bakgrunn av melding fra din strømleverandør og fra installatører som utfører meldepliktig arbeid i ditt elektriske anlegg på oppdrag fra deg.

Vi innhenter og registrerer opplysninger om huseiere for å oppfylle vår myndighetspålagte plikt til å gjennomføre periodisk tilsyn med alle elektriske anlegg.

I forbindelse med utbygging og vedlikehold av vårt distribusjonsnett innhenter vi ved behov nødvendige opplysninger om deg som grunneier fra Kartverket.


Formål med behandlingen

Vi innhenter og registrerer opplysninger for å ivareta at Lede har riktig informasjon om kunde eller rettighetshaver, slik at vi kan yte de tjenester som ligger i kundeforholdet til Lede eller i forhold til grunneierrettigheter for berørte grunneiere.

Grunnlaget for behandlingen

Det er Energiloven, Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi og El-tilsynsloven som gir grunnlaget for at personopplysninger kan behandles av Lede.

Videre reguleres dette av Nettleieavtale, avtale om tilknytning, grunneieravtale eller samarbeidsavtale.

Innhenting av personopplysninger

Når du bruker vårt nettsted vil nettleseren din laste ned informasjonskapsler (cookies). Vi benytter analyseverktøyet Google Analytics for å samle inn informasjon om hvordan våre tjenester blir brukt.

For eksempel måler vi antall besøkende, hvilke sider som blir besøkt, hvor lenge et besøk varer og lignende. Statistikk om brukere og trafikk brukes i aggregert form, og ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Lede utleverer ikke personopplysninger til utenforstående unntatt i disse tilfellene:

a) med samtykke fra den opplysningen gjelder (fullmakt)
b) med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov (strømleverandør)
c) etter pålegg fra domstol eller annen myndighet
d) som ledd i betalingsinnkreving hvor det foreligger saklig grunn (inkassobyrå)

Der det er nødvendig for å sikre administrasjonen av våre tjenester vil Lede gjøre tilgjengelig nødvendige personopplysninger for de selskap som forestår den tekniske eller administrative driften av våre tjenester (for eksempel montører som utfører arbeid på vegne av Lede). Vi er ansvarlig for at tredjepart overholder Ledes krav til behandling og bruk av personopplysninger og den til enhver tid gjeldene lovgivning. Dette sikres ved hjelp av databehandleravtaler.

Sletting og retting av personopplysninger

Lede oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet.

Personopplysningene vil bare bli lagret så lenge Lede har et saklig behov for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av gjeldende lovgivning.

Når Lede ikke lenger har et saklig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

Tilgang til systemer hvor personopplysninger er lagret gis kun til ansatte som har behov for tilgang for å sikre daglig drift og er begrenset ved bruk av individuelle brukernavn og passord.

Kontaktopplysninger som telefonnummer, e-postadresse og postadresse kan kunde selv administrere på Min side på www.lede.no.

Rettigheter for den registrerte

Du kan til enhver tid kreve innsyn i de opplysninger som er registrert hos Lede. Det er også mulig å kreve sletting eller korrigering av personopplysninger i tilfeller der det ikke lenger er grunnlag for behandlingen eller hvis opplysningene er feil. Vi vil behandle henvendelsen i tråd med gjeldende lovverk. Personopplysningsloven

  • Rett til innsyn, som beskrevet i Personopplysningsloven artikkel 15. Innsynsretten innebærer å spørre om formålet med, og hvordan vi behandler opplysningene om deg, og hvilke opplysninger vi har lagret.
  • Rett til retting, som du finner i Personopplysningsloven artikkel 16. Dersom du mener at vi har personopplysninger som ikke er riktige, kan du kreve at disse rettes eller suppleres av tilleggsopplysninger. Husk at du selv kan endre på din kontaktinformasjon ved å logge inn på Min Side.
  • Rett til sletting, som du finner i Personopplysningsloven artikkel 17. I enkelte tilfeller kan du kreve at personopplysninger vi har registrert skal slettes.
  • Rett til begrensning, som du finner i Personopplysningsloven artikkel 18. I enkelte tilfeller kan du be om at behandling av dine personopplysninger skal begrenses, evt. i en gitt tidsperiode. Det betyr at vi kan lagre opplysningene, men ikke bruke dem.
  • Rett til å protestere, som beskrevet i Personopplysningsloven artikkel 21. I noen tilfeller har du anledning til å protestere mot at vi benytter personopplysninger om deg.
  • Rettigheter ved automatiserte beslutninger, som beskrevet i Personopplysningsloven artikkel 22. Du har anledning til å protestere dersom vi benytter dataprogram til å ta helautomatiske beslutninger som har betydning for valg knyttet til ditt kundeforhold.
  • Rett til dataportabilitet, som du finner i Personopplysningsloven artikkel 20. Du kan få utlevert personopplysninger og gjenbruke disse, eksempelvis ved bytte av strømleverandør eller flytting til en adresse uten vårt leveringsområde.

Personvernombud

Lede har ikke opprettet eget personvernombud. Spørsmål håndteres av kundeservice i samarbeid med juridisk ansvarlig og intern personvernrådgiver.

Informasjonssikkerhet

Som behandlingsansvarlig for dine personopplysninger har vi det overordnede ansvaret for å sørge for at dine personopplysninger behandles og oppbevares på en sikker måte. Dette innebærer at vi må treffe tiltak som er egnet til å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet i samsvar med lovgivningen.

Alle våre ansatte er pålagt taushetsplikt om dine personopplysninger hvor dette er nødvendig, og vi har truffet nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre konfidensialiteten, integriteten og tilgjengeligheten av dine personopplysninger.

Revisjon av personvernerklæring

Lede reviderer personvernerklæringen dersom det er behov for endring av vår behandling av personopplysninger eller ved endringer i lover eller forskrifter som krever endring i personvernerklæringen.

Sist revidert juni 2021

Dersom du mener det foreligger brudd på retningslinjer kan du klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon og annen informasjon finnes på www.datatilsynet.no

Kontaktinformasjon

Henvendelser angående personopplysninger kan gjøres skriftlig via innlogging på Min Side eller du kan ta kontakt med oss på følgende adresser:


Lede
Kundeservice
Postboks 80
3901 Porsgrunn