Lede rydder jevnlig langs strømlinjene for å unngå strømbrudd forårsaket av vegetasjonen. For å sikre strømforsyningen er det viktig å ha kontroll på trær, busker og hekker langs strømlinjene både i høy- og lavspentnettet.

Adgang regulert i standardvilkår og -avtale

Lede rydder høyspent- og lavspentlinjer i sykluser på hvert femte år. Vi ønsker et godt samarbeid, og håper at linjerydding i minst mulig grad skaper ulemper for grunneier.

Nettselskapenes standard tilknytningsvilkår og standard nettleieavtale gir netteier adgang til eiendommene for nødvendig vedlikehold av luftledninger.

All linjerydding utføres i tråd med forskrifter utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Farlige trær felles - ufarlige blir stående

All linjerydding blir annonsert i media, samt på Lede sine nettsider.

Trær som vurderes som farlige for strømforsyningen under normale værforhold blir felt, mens trær som vurderes som ufarlige blir stående. Enkelte ganger blir trær stående, mens greiner som kan komme i berøring med strømlinjene og forårsake strømbrudd, blir kappet av.

Grunneier eier kvist og trevirke etter linjerydding

Det er grunneier som er eier av kvist og trevirke etter linjerydding. Kvisten vil bli lagt i haug på eiendommen. Lede fjerner ikke kvist.

Lede har for tiden avtale om linjerydding med AT Skog.

Ikke ansvar for gatelys

Kommunene er som oftest eiere av gatelys. Det er eieren, og ikke Lede, som har ansvar for drift av anlegget og vedlikehold av vegetasjon langs gatelystraseene.