Det elektriske anlegget skal ikke tas i bruk før måler er montert. Lede har avtale med installatør som setter opp riktig måler for ditt anlegg. Fra 2019 skal alle målere være fjernavlest. Nye målere vil være forberedt for dette.

Ved ombygning av sikringsskap skal det være tilstrekkelig plass til måler. Installatør som utfører arbeidet skal kjenne de krav som gjelder og må påse at disse ivaretas. Ved tilfelle der manglende plass hindrer måleroppsett må kunden bekoste nødvendig løsning som dekker behovet for målerplass.

Måler i bolig

En bolig vil normalt få dekket sitt strømforbruk med et uttak begrenset til 80A. Måling etableres uten ekstra utstyr og det er kun måleren som skal monteres i sikringsskapet:

 • Måler skal være lett tilgjengelig for nettselskapets personell.
 • Ved overbelastningsvern til og med 80A benyttes direktekoblede målere. Over denne størrelsen benyttes transformatorkoblede målere, kalt indirekte måler eller CT måler.
 • Plassbehov for direktekoblede målere er h = 400 mm, b = 250 mm og d = 160 mm. For anlegg med indirekte måling er kravet h =550 mm, b = 250 mm og d = 160 mm.
 • Grensesnitt for lokal visning av forbruk. Måleren har eget grensesnitt som kan kobles til utstyr som kan vise ditt forbruk. Nettselskapet leverer ikke utstyr for visning.
 • Måleren har innebygd bryter. Bryteren betjenes via trykknapp på måleren men bryteren har ikke tilsvarende funksjon som hovedsikringen. Ved arbeid på anlegget skal sikringen benyttes.

Fellesmåling av flere boligenheter kan i helt spesielle tilfeller godkjennes men beslutning om dette tas i hvert enkelt tilfelle. NVE krever at den enkelte kunde skal ha egen måler.

Måler i større anlegg

For større boliger og bygg der forbruket er høyere en 80 A vil det være behov for en målerløsning som settes opp med måletransformatorer.  Dette betegnes som indirekte måling og avtales ved bestilling av tilknytningen.

 • Etablering av slik måling skal utføres etter retningslinjer gitt av nettselskapet utarbeidet av REN
 • Det må avsettes tilstrekkelig plass til måler og måletransformatorer
 • Måletransformatorer leveres av Lede
 • Grensesnitt for visning av forbruk
 • Det er ikke bryter i måler ved indirekte måling
 • Lede monterer måler

Grensesnitt for styring av effektanlegg

Kunder som har behov for måling til styring av effektanlegg bør fortrinnsvis dekke sitt behov med eget måleutstyr. Nettselskapets måler kan etter avtale benyttes og tilgang til grensesnitt reguleres i egen avtale.