Ordningen med prekvalifiserte installatører bidrar til at elektroinstallatører kan utføre arbeid i nettet som nettselskapet ellers har ansvaret for. Dette bidrar til effektiv tilknytning av nye og endringer i eksisterende anlegg som kommer kunden til gode.

For å bli prekvalifisert må installatør gjennomføre et kurs i regi av Lede.

Liste med oversikt over hvem som er prekvalifisert av Lede finner du her.

Avtalen mellom installatør og nettselskap er todelt. En viktig del som omfatter den operative utførelsen med hensyn til sikkerhet og overholdelse av forskrifter for arbeid skal sørge for at arbeid i nettet er forsvarlig. Den andre kommersielle delen regulerer hvilke oppdrag som kan utføres og prisene som gjelder for utførelsen.

Avtalen som inngås med de prekvalifiserte installatørene styres av flere dokumenter som gjelder innenfor Ledes område. Dokumentene har ulik dato for ikrafttredelse, men blir løpende evaluert.

Installatører som ikke er prekvalifisert av nettselskapet må ta kontakt med en prekvalifisert installatør for å få utført arbeid i nettet, som for eksempel å legge frem stikkledning til kundens anlegg. Kunden skal ikke merke noen forskjell på dette.

For ytterligere informasjon om prekvalifisering kontakt oss på meldinger@lede.no / telefon: 35 90 28 10 (kl. 08.00-14.00).