Ikke lenger mulig å reservere kapasitet i tidlig fase

Med umiddelbar virkning er det ikke lenger mulig å reservere kapasitet i nettet ved første henvendelse. Kunder skal fremdeles melde inn sine behov fortløpende, men reservasjon av kapasitet vil ikke bli foretatt.  

Nye større tilknytninger må godkjennes av Lede og Statnett  

Alle nye tilknytninger med et effektbehov over 1 MW i Vestfold og Telemark må godkjennes av både Lede og Statnett uansett hvor i strømnettet det nye uttaket planlegges. Dette gjelder også for eksisterende nettkunder som skal øke sitt uttak.  Kunder med strømuttak i denne størrelsesorden er typisk industri, næring, større boligfelt, større ladepunkter for biler og ferger.

Først-til mølla

Når det er ledig kapasitet i strømnettet, kan kunder tilknyttes og det er i prinsippet førstemann til mølla. Dersom det ikke er kapasitet i strømnettet der den aktuelle kunden ønsker å etablere seg, må nettselskapet gjennomføre nødvendige forsterkninger i nettet før det kan regnes som «driftsmessig forsvarlig» å tilknytte kundene. Slike tiltak kan for eksempel være å bygge nye kraftledninger og kabler, eller bytte til en større transformator. 

Alle som ønsker det, vil få tilknytning

Nettselskapet har plikt til å tilby tilknytning til alle kunder som ønsker dette. Det er dermed ikke noe spørsmål om kunden får tilknytte eller ikke, men for kunden kan det fort bli et spørsmål om tid og kostnad. Ulike tiltak i nettet vil ha ulike gjennomføringstider og ulike kostnader. Det er derfor viktig med en god dialog underveis og med bindende avtaler før endelig tilknytning.

Definisjon av alminnelig forsyning over 1 MW

Grunnet stor pågang for tilknytning av ny industri i Vestfold og Telemark er det nå en kø for å få tilknytning i transmisjonsnettet for alle tilknytninger over 1 MW. Statnetts analyser viser at det ikke er driftsmessig forsvarlig å tilknytte mer effekt før nye tiltak er på plass. Dette påvirker alle tilknytninger i Ledes regionalnett og distribusjonsnett over 1 MW. I analysene er det holdt av kapasitet til vekst i alminnelig forsyning etter Ledes prognoser. Dette innebærer tilknytninger under 1 MW, samt eksisterende kunder som øker forbruket innenfor sikringsstørrelsen sin.  
Det er øremerket 60 MW i Grenland og 100 MW i Vestfold frem til og med 2025 til alminnelig forsyning. Statnett har tillatt Lede å benytte denne kvoten til å tilknytte prosjekter over 1 MW som kan regnes som vekst i alminnelig forsyning. Lede har følgende definisjon av alminnelig forsyning: 

  • Boligfelt, leilighetsbygg og hyttefelt 
  • Offentlig virksomhet (skoler, sykehjem, etc.) < 2 MW 
  • Næringsvirksomhet (butikker, kontorlokaler, verksted etc.) < 2 MW 
  • Utvidelse av eksisterende industrivirksomhet < 2 MW  
  • Ladestasjoner for elbiler < 2 MW 

Selv om virksomheten faller innenfor denne kategorien skal det søkes til Statnett når omsøkt effekt overgår 1 MW. 
 

Må betale

Kundene som tilknyttes etter at tiltak i nettet er gjennomført, må bære en andel av kostnadene for det nye nettet – såkalt anleggsbidrag.  

Nettselskapet er også pålagt å ta betalt for utrednings- og planleggingskostnader.

Derfor endres praksis

«Først-til-mølla-prinsippet» ved ledig kapasitet i nettet har hittil vært praktisert gjennom at tidspunktet for første formelle henvendelse fra kunden til nettselskapet har vært avgjørende for rekkefølgen ved tildeling av kapasitet. Kundene har i praksis kunnet reservere kapasitet i en tidlig prosjektfase, selv om prosjektet har vært usikkert eller umodent. 

Dette har ført til en risiko for at kundeprosjekter med lav sannsynlighet for realisering kan blokkere tilgangen til nettet (markedstilgang) for kunder med sikre og modne prosjekter – noe som fører til samfunnsmessige negative konsekvenser.

Det vil derfor bli utarbeidet kriterier for hva som skal til for at kapasitet kan reserveres for nye prosjekter.

Koordinering i nettbransjen ligger noe fram i tid 

Det foregår flere initiativ for å harmonisere praktiseringen av tilknytninger på tvers av nettselskapene i Norge. Dette er et arbeid som vil ta noe tid og Lede ønsker derfor å gjøre de endringer som ansees som nødvendige nå, selv om det vil bety at det er en sannsynlighet for at det vil komme nye justeringer når bransjenormen er klar. Samtidig har Olje og Energidepartementet satt ned et utvalg som skal se på utviklingen av strømnettet, herunder tilknytningsprinsipper og ordning for reservasjon av kapasitet, inkl. brukerbetaling. Rapport fra dette utvalget vil foreligge sommeren 2022.