Dersom arbeidet lykkes og datasentre realiseres, vil det føre til økt verdiskaping, nye arbeidsplasser og positive ringvirkninger for næringslivet i vårt område. På Rød i Skien ønsker man å legge til rette for et slikt datasenter i gigantklassen og Lede planlegger nye nettanlegg for å sørge for sikker strømforsyning dersom et datasenter etableres. Google kjøpte tomten på Rød høsten 2019, men det er ikke inngått tilknytningsavtaler eller andre avtaler for å tilknytte et anlegg til nettet.

Stadig større del av vår hverdag blir digitalisert og mye blir lagret "i skyen". Denne skyen er praksis store og små datasentre eller datalagre som bygges rundt omkring i verden. Datasentre er blant annet avhengig av tilstrekkelig og sikker strømforsyning.

Flere av de store selskapene som for eksempel Apple, Facebook og Google anser Norden som et attraktivt sted å etablere store datasentre. Det er allerede etablert sentre i Danmark, Finland og Sverige. Det arbeides nå aktivt med å få et eller flere slike sentre etablert i Norge hvor vi har både "grønn" kraft og sikker strømforsyning.

Tomten på Rød peker seg ut som spesielt attraktivt for datasenter

Der er flere aktører som jobber med å legge til rette for etablering av datasentre i Norge. En viktig del av arbeidet innebærer å identifisere passende tomteområder. Det stilles blant annet krav til tomtens størrelse og nærhet til infrastruktur for strøm (nettanlegg).

Statkraft og Løvenskiold samarbeider om  å etablere et datasenter i nærheten av eksisterende Rød transformatorstasjon nord for Skien sentrum. Dette er et sterkt knutepunkt i både Sentral- og regionalnettet på Østlandet.

Lede har fått konsesjon for av etablering av en ny stor transformatorstasjon inne på tomteområdet der datasenteret planlegges. Arbeidstittelen er "Kiseåsen transformatorstasjon". Det legges også til rette for ytterligere en transformatorstasjon i området; "Rokkedalen transformatorstasjon".

Kart over reguleringsområde for datasenter i Skien.

Nye nettanlegg vil kunne forsyne et strømuttak på inntil 500 MW

I tillegg til de to omtalte nye transformatorstasjonene, dekker konsesjonen også inntil seks nye ledninger fram til disse transformatorstasjonene samt oppgradering av en av dagens ledninger i området.

De nye ledningene vil være korte tilførselsledninger fra eksisterende nettanlegg i nærheten. De nye nettanleggene vil gjøre det mulig å tilkoble et strømuttak på inntil 500 MW. Dette tilsvarer mer enn samlet strømuttak for all industri i Grenland i dag.

Bygging av nye ledninger og transformatorstasjoner vil ikke gjennomføres før det er vedtatt at det skal bygges et datasenter på Rød. Tidspunktet for etablering av datasenter og tilhørende nettanlegg er derfor usikkert.