Lede benytter REN-anbefaling for saksbehandling og utarbeidet tilknytningsavtale mellom partene. For større anlegg benyttes eget søknadsskjema om nettilknytning som må sendes nettselskapet. Når søknaden er mottatt av nettselskapet vil du få tilbakemelding om videre saksbehandling. Melding om tilknytning av mindre produksjonsanlegg vil håndteres ved bruk av Elsmart installasjonsmelding.

Nett-tilknytning

Nettselskapet er pliktig til å undersøke og gi tilbakemelding om det er kapasitet i eksisterende kraftnett for å motta eventuell ny kraft. Dette gjøres vederlagsfritt.

Avhengig av det planlagte kraftverkets størrelse, må kraftverket tilknyttes lavspentnettet, 230/400 volt, eller høyspentnettet, normalt 11kV eller 22 kV.

Dersom det ikke er kapasitet i kraftnettet, vil nettselskapet kartlegge nødvendige tiltak, og gjøre en foreløpig beregning av anleggsbidrag (kostnader som kunden må påregne å ta). Dersom nettiltak må utføres, vil utbygger motta et foreløpig kostnadsoverslag over anleggsbidrag. Utbygger får samtidig tilbakemelding om tilknytningen krever spesielle tiltak.

Fyll ut søknad om tilknytning av kraftproduksjon REN3004 (PDF, 502KB)

Utfylt søknadsskjema sendes på e-post til firmapost@lede.no

Retningslinjer og tekniske krav

Lede stiller en del tekniske krav både til selve kraftverket og til utstyret i tilknytningspunktet:

  • For å fastslå om et kraftverk kan tilknyttes nettet trenger nettselskapet tekniske data, samt beregninger for kraftverket som har betydning for nettet.
  • Det stilles krav til bl.a. spenningsforhold og stabilitet ved feilsituasjoner.
  • I de fleste tilfeller vil det være behov for å bygge nytt nett fra kraftverket til tilknytningspunkt i eksisterende nett.
  • Kraftutbygger har ansvar for byggingen av nytt nett, samt søke konsesjon for eventuell utbygging i høyspentnettet frem til tilknytningspunktet for nettselskapet
  • Eierskille vil normalt være ved tilknytningspunkt til eksisterende nett. Tilknytningspunktet bestemmes av netteier, ut fra hensyn til tekniske krav og samfunnsøkonomiske vurderinger.
  • Dersom flere planlagte kraftverk forventes å levere kraft i samme nettet i planleggingsperioden, foretas en kostnadsfordeling mellom disse.