Dette ivaretas gjennom tilknytningsprosessen. Tilknytning av nye anlegg kan ta tid da dette involverer mange parter.
Nærmere informasjon om tilknytningsprosessen, leveransetider og søknadsskjema for tilknytning finner du på nettsiden Tilknytning til nett - større anlegg. 

For større anlegg benyttes elektronisk søknadsskjema om utbygging. Når søknaden er mottatt av nettselskapet vil du få tilbakemelding om videre saksbehandling. 

Melding om tilknytning av mindre produksjonsanlegg/Plusskundeanlegg vil håndteres ved bruk av Elsmart installasjonsmelding.

Nett-tilknytning

Nettselskapet er pliktig til å undersøke og gi tilbakemelding om det er kapasitet i eksisterende kraftnett for å motta eventuell ny kraft. 

Etter en dialog vil Lede sende utbygger et utkast til "standardavtale for nettilknytning". Avtalen regulerer overordnet fremdriftsplan, partenes forpliktelser, kostnader, HMS-forhold og øvrige relevante vilkår. Avtalen skal signeres av begge parter før Lede starter sitt utbyggingsprosjekt.
For større produksjonsanlegg kan det være behov for nærmere analyser av tiltaksbehov, samt teknisk-økonomiske utredninger for å avklare konseptvalg for eventuelle tiltak. Slike saker vil også ofte ha en lengre prosjektplanleggingsfase hvor blant annet søknad om anleggskonsesjon må behandles av NVE før anleggsarbeider kan starte. Prosess for dette, med eksempler på tid for å få gjennomført utredninger og tiltak, er beskrevet her (PDF, 52KB)

Dersom det ikke er kapasitet i kraftnettet, vil nettselskapet kartlegge nødvendige tiltak, og gjøre en foreløpig beregning av anleggsbidrag (kostnader som kunden må påregne å ta). Dersom nettiltak må utføres, vil utbygger motta et foreløpig kostnadsoverslag over anleggsbidrag. Utbygger får samtidig tilbakemelding om tilknytningen krever spesielle tiltak.

Klikk her for elektronisk søknadsskjema om utbygging
Søknaden behandles fortrolig, og personopplysninger behandles i henhold til gjeldende lov. For mer informasjon se Personvern

Retningslinjer og tekniske krav

Lede stiller en del tekniske krav både til selve kraftverket og til utstyret i tilknytningspunktet:

  • For å fastslå om et kraftverk kan tilknyttes nettet trenger nettselskapet tekniske data, samt beregninger for kraftverket som har betydning for nettet.
  • Det stilles krav til bl.a. spenningsforhold og stabilitet ved feilsituasjoner.
  • I de fleste tilfeller vil det være behov for å bygge nytt nett fra kraftverket til tilknytningspunkt i eksisterende nett.
  • Kraftutbygger har ansvar for byggingen av nytt nett, samt søke konsesjon for eventuell utbygging i høyspentnettet frem til tilknytningspunktet for nettselskapet.
  • Eierskille vil normalt være ved tilknytningspunkt til eksisterende nett. Tilknytningspunktet bestemmes av netteier, ut fra hensyn til tekniske krav og samfunnsøkonomiske vurderinger.
  • Dersom flere planlagte kraftverk forventes å levere kraft i samme nettet i planleggingsperioden, foretas en kostnadsfordeling mellom disse.