Køordning for større tilknytninger til strømnettet

Uttaket fra strømnettet øker kraftig. Lede opplever at det ofte oppstår en kø av nye tilknytninger. I noen områder er etterspørselen større enn tilgjengelig kapasitet. Noen prosjekter er umodne, og blokkerer for tilknytning av mer modne prosjekter. 
For å sikre en samfunnsøkonomisk riktig utvikling er det behov for å klargjøre prinsipper samt å endre på dagens praktisering av tilknytningskøen. Les mer 

 

I forbindelse med planleggingen bør utbygger særlig være oppmerksom på disse forholdene:

  • Vær ute i god tid da bygging av nettinfrastruktur kan involvere mange interessenter som grunneier, naboer, kommune, Statens vegvesen, Kystverket og ulike vernehensyn (Fylkesmann/fylkes-kommune).
  • Bruk det elektroniske søknadsskjemaet til å gi Lede god informasjon for effektiv saksbehandling.
  • Utbygger er ansvarlig for å koordinere partene som er involvert. Det kan være hensiktsmessig å bruke en profesjonell koordinator (byggherres representant). Lede tar ansvar for sitt arbeid og leveranser.

Gå til elektronisk søknadsskjema om utbygging.

Ved tilknytning av nye eller omlegging av eksisterende anlegg oppgis leveransetider som forteller kundene (utbygger) hvor lang tid Lede beregner til saksbehandling og utførelse.

For at Lede skal overholde fristene må utbygger så tidlig som mulig oppgi relevant informasjon. 10 dager etter at søknaden er sendt skal utbygger motta en tilbakemelding fra Lede.

Etter en dialog vil Lede sende utbygger et utkast til "standardavtale for nettilknytning". Avtalen regulerer overordnet fremdriftsplan, partenes forpliktelser, kostnader, HMS-forhold og øvrige relevante vilkår. Avtalen skal signeres av begge parter før Lede starter sitt utbyggingsprosjekt.  

Når avtalen er undertegnet skal prosjektering og utførelse normalt ta fra 2 til 6 måneder, avhengig av hva slags type tilknytning det er snakk om.

For større og mer komplekse tilknytninger og forbruksøkninger kan det være behov for nærmere analyser av tiltaksbehov, samt teknisk-økonomiske utredninger for å avklare konseptvalg for eventuelle tiltak. Slike saker vil også ofte ha en lengre prosjektplanleggingsfase hvor blant annet søknad om anleggskonsesjon må behandles av NVE før anleggsarbeider kan starte. Prosess for dette, med eksempler på tid for å få gjennomført utredninger og tiltak, er beskrevet her (PDF, 52KB).

I alle saker med volum som påvirker transmisjonsnettet må tilknytningen også være avklart med Statnett, og retningslinjer for dette er gitt på deres egne hjemmesider.

Tidsfrister for tilknytning av større anlegg
KategoriProsjekteringUtførelseTotalt
Industritilknytning
Industritilknytning med egen nettstasjon
Handel/næring/ med egen nettstasjon i bygg
Nytt boligfelt*
Nytt hyttefelt
Øvrig ny tilknytning som initierer forsterkning
Enkelttilknytning av fritidsboliger

2 måneder

4 måneder
Inntil
6
måneder
Industritilknytning til eksisterende nettstasjon
Handel/næring/tilknyttet ny lavspentkurs
Mindre næring og enkelttilknytning av boliger


2 måneder


2 måneder

Inntil
4
måneder
Omlegging/flytting av mindre høyspentanlegg
Omlegging/flytting av mindre lavspentanlegg
Ledes byggestandard legges til grunn for valgt løsning.
Ledes byggestandard legges til grunn for valgt løsning.
Inntil
3
måneder

* For boligfelt skal gateadresser være klargjort.

Fristene gjelder fra Ledes standardavtale for nettilknytning er undertegnet og forutsetter at trasevalg er avklart med grunneier. Tidsangivelsene kan avvike i forbindelse med ferieavvikling i juli, og ved ugunstige klimatiske forhold, først og fremst kulde.