Lede ønsker leverandører som kan bidra til verdiskapning og vekst gjennom leveranser av høy kvalitet til konkurransedyktige priser. Dette setter krav til effektivitet og kvalitet i alle anskaffelsesprosesser som Skagerak-konsernet gjennomfører.

Deler av Skageraks-konserets virksomhet er regulert av Lov om offentlige anskaffelser og reglene i Forsyningsforskriften, som stiller krav til hvordan vi gjennomfører våre anskaffelser.

Prinsipper ved anskaffelser

Uavhengig av om en anskaffelse er underlagt regelverket eller ikke, skal anskaffelser til Lede gjennomføres etter følgende prinsipper:

  • Lede skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandling og sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling mellom leverandører.
  • Anskaffelser i konsernet skal, så langt det er mulig, være basert på konkurranse.
  • Lede skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen.
  • Valg av kvalifiserte tilbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier.

Leveregler stiller krav til leverandører

Skagerak-konsernet stiller krav til sine leverandører innenfor samfunnsansvar, HMS, ytre miljø og kvalitet. Kravene til leverandørene er beskrevet nærmere i Skagerak Energis leveregler for leverandører (PDF, 546KB). Leverandører til Lede forventes å oppfylle disse kravene i sitt forretningsforhold med oss.