Det kan Lede hjelpe deg med. Vær oppmerksom på at vi krever kostnadene dekket av den som ber om endringer i nettet etter kontrollforskriften § 17-4.  

I tilfeller hvor det søkes om flytting av nettanlegg vil Lede legge til grunn egen byggestandard og at flyttingen ikke forårsaker skade eller er til sjenanse for andre. Grunneiere på berørt grunn må gi tillatelse til endringen før arbeidet blir satt i gang.

Du må selv kontakte graveentreprenør med kl.2 godkjennelse for innhenting av pris på gravearbeidet. Er det andre ledningseiere på anlegget som blir berørt av endringen (eks teleoperatør eller gatelys) vil pris på flytting også måtte innhentes av disse.

Behandlingstid

  • Behandlingstid fra henvendelse til utførelse er ferdig kan ta tid så vi anbefaler at du er tidlig ute. Vi gjør oppmerksom på at det kan ta inntil 30 virkedager å få svar på henvendelse vedrørende flytting av nettanlegg.
  • Ved søknad om flytting av nettanlegg som stolpe, kabelskap eller omlegging av luftnett til bakkekabel kan du forvente at prosjektering og utførelse kan ta inntil 3 måneder.
  • Dersom du søker om å flytte nettstasjon og høyspentkomponenter opp til 22 kV må du forvente at prosjektering og utførelse tar inntil 12 måneder. Denne type anlegg kan flyttes, men det gjøres normalt ikke. Her blir det fakturert for hele utredningskostnaden.

Søknadskjema finner du her. 

Legg gjerne ved en kartskisse som viser planer for området. I tillegg er det ønskelig med bilder som kan ha betydning for planleggingen av arbeidet og beregning av pris. Dette vil føre til at saksbehandlingen går raskere.

Priseksempler

  • Pris for flytting av stolpe fra kr 25 000,- inkl. mva.
  • Pris for flytting av kabelskap fra kr 20 000,- inkl. mva.
  • Pris for flytting av bardun fra kr 10 000,- inkl. mva.

I første omgang vil du motta ett grovt prisestimat på endringen det blir søkt om. Du må da ta stilling til om du ønsker å gå videre med søknaden. Ved aksept av prisestimatet starter Lede arbeidet med en detaljert prisberegning og fra dette tidspunktet vil det faktureres for prosjektering og annet nødvendig arbeid. Det er kostnadsgrunnlaget i den detaljerte prisberegningen som blir grunnlaget for første faktura før arbeidet settes i gang.

Det vil i tillegg foretas en etterberegning når arbeidet er fullført og det vil faktureres/krediteres for differansen mellom kostnadsgrunnlaget og de faktiske påløpte kostnadene.