Det er mange nærings- og industrikunder som ønsker tilknytning til strømnettet i Vestfold og Telemark. Strømnettet har ikke nok kapasitet til å ta imot all den økte belastningen. Lede har offensive planer og pågående nettprosjekter for å forsterke stømnettet. Nettanleggsprosjekter tar tid å realisere, og det har oppstått en «kø» av ønsker om netttilknytning. Lede har etablert en køordning som tar høyde for kundeprosjektenes modenhet, tidsaspekt og lokasjon i nettet, slik at man sikrer at de riktige prosjektene tilknyttes først. 

Begrepsforklaring

Se forklaring av andre begreper benyttet i teksten helt nederst på siden.

Korte fakta om køordningen for nettilknytning:

  • Gjelder tilknytningsforespørsler (kundeprosjekter) over 1 MVA.
  • Gjelder for tilknytning til Ledes nett. Lede fordeler samtidig kapasitet i transmisjonsnettet på vegne av Statnett etter de samme prinsippene.
  • Prinsippene benyttes både til fordeling av ledig kapasitet i dagens nett, og for kapasitet som kommer til ved bygging av nytt nett – heretter omtalt som «kapasitet i planlagt nett».
  • Kapasitet i planlagt nett fordeles per nettiltak. I praksis sorteres forespørslene dermed i ulike køer knyttet til de ulike tiltakene.
  • Lede legger til grunn Statnett sin gjeldende definisjon og kriterier for vanlig forbruk, slik beskrevet på Statnett sine hjemmesider

Alle som ønsker det, vil få nettilknytning

Nettselskapet har plikt til å tilby tilknytning til alle kunder som ønsker nettilknytning. Det er ikke spørsmål om kunden får tilknytte eller ikke, men for kunden kan det bli et spørsmål om tid og kostnad. Ulike tiltak i nettet vil ha ulike gjennomføringstider og ulike kostnader. Det er viktig med en god dialog, og bindende avtaler før endelig nettilknytning.

Tilknytningsporsessen i Lede (klikk for stort bilde)

 

Betingelsene knyttet til reservasjon av kapasitet blir strengere

Det vil være mulig å reservere kapasitet både i eksisterende nett og i planlagt nett. For planlagt nett kan kapasiteten tidligst reserveres når nettiltak og tilhørende kapasitetsøkning er avklart. 

Reservasjon av kapasitet kan potensielt utgjøre en markedsbarriere for andre aktører i tilknytningskøen. Derfor er det viktig at reservasjon kun gis til aktører og prosjekter som har tilstrekkelig modenhet. Kapasitet kan kun reserveres for en begrenset periode. Dersom kundens prosjekt kanselleres eller forsinkes vil reservert kapasitet kunne trekkes tilbake av Lede og tildeles andre aktører.

Tilbud om en "Reservasjonsavtale" hviler på vurdering av prosjektets "modenhet". Lede har definert noen kvalifikasjonskrav som må være innfridd for å kunne gjennomføre en modenhetsvurdering og inngå Reservasjonsavtale. Kvalifikasjonskravene er beskrevet i tabell 1 nedenfor.

For å få reservert kapasitet ved tilknytning på ett gitt nettnivå må det være tilgjengelig kapasitet også i overliggende nettnivåer (nettet i Norge er delt inn i flere nettnivåer). Med tilgjengelig kapasitet menes enten ledig kapasitet i dagens nett, eller avklart ny kapasitet i kommende nettiltak. Kapasitet kan kun reserveres gjennom inngåelse av Reservasjonsavtale, og kravene i tabell 1 må være oppfylt før kapasitet kan reserveres.


Rangering etter modenhet er nødvendig når det oppstår kø

Dersom det foreligger flere forespørsler som innfrir kvalifikasjonskravene og det totale effektbehovet er høyere enn den kapasiteten som skal fordeles, gjennomføres en prioritering slik at de mest modne prosjektene tildeles kapasitet først. Lede vil benytte vurderingen fra kvalifikasjonsprosessen til å rangere prosjektene utfra modenhet basert på objektive kriterier som vist i tabell 2.

Modenhetsvurderingen gir "poeng" for modenhet knyttet opp mot ulike kategorier. Maksimal poengsum som kan oppnås er 12 poeng. Lede har arbeidet frem kriterier som skal være mest mulig objektive. Kriteriene vil bli evaluert og kan bli justert senere. 

 

Lokalisering og tidshorisont vektlegges for best mulig nettutnyttelse

I noen tilfeller, spesielt i transmisjonsnettet, vil det gi en bedre nettutnyttelse å tilknytte kunden nærmere ett uttakspunkt fremfor et annet. Dette avhenger blant annet av hva som er begrensende komponenter i nettet og hvor uttaket er lokalisert i forhold til begrensende komponent («elektrisk vei» / «Flaskehals»). I tillegg til modenhetspoengene i tabell 2 kan det oppnås inntil 3 poeng for lokalisering som utnytter ny kapasitet i nettet best.

Det er et mål å utnytte nettet best mulig og å unngå nettanlegg som står ubrukt over tid. Det er dermed et behov for å sortere tilknytninger på riktig nettiltak ut fra hvordan kundens tidshorisont passer med tidshorisonten for de ulike nettiltakene. En tilknytning som ligger langt fram i tid bør ikke få reservert kapasitet i dagens nett, men knyttes til et senere nettiltak som passer med kundens behov (ønsket tidspunkt for tilknytning).

Samlet vurdering

Basert på vurderingen av modenhet og nettutnyttelse får Lede en rangering av kundene for hvem som skal få tilgang til ledig kapasitet i dagens eller fremtidig nett. Dersom kundene fortsatt stiller likt er det søknadsdato som avgjør.

De høyest rangerte kundene får tilbud fra Lede om reservasjon av kapasitet for det avklarte nettiltaket, inntil all kapasitet på det aktuelle nettiltaket er reservert. Kunder som ikke får reservert må vente til neste nettiltak er avklart.