Stadig flere kommuner velger å skille ut private veier fra kommunens ansvar. Kommunen overfører da også ansvaret for vedlikehold av veilysanlegg til eierne av den private veien.

Kommunale veilys er ofte plassert i Ledes strømstolper. Lede er ansvarlige for stolpen og materiellet som er montert, men ikke for selve driften og feilrettingen av veilyset. Vanligvis tillater ikke Lede at private aktører benytter våre strømstolper for veibelysning. Når en privat aktør overtar en tidligere kommunal veibelysning kan vi allikevel tillate videre privat drift av veilysanlegget hvis følgende krav oppfylles:

  • Det må etableres et veilag, sameielag, borettslag eller en bedrift som er ansvarlig for veilysanlegget.
  • Veilysanlegg må driftes og vedlikeholdes av profesjonelle aktører som er prekvalifiserte av Lede. Dette er aktører som er godkjente for denne type arbeid i Lede sine stolper. Andre private aktørere har ingen adgang til Lede sine stolper for arbeid, vedlikehold etc. 
  • Det må opprettes en drifts- og vedlikeholdsavtale med en profesjonell veilysaktør, og det må til enhver tid være en gyldig avtale om drift og vedlikehold av veilysanlegget.
  • Det skal være tydelig hvem som har driftsansvaret for veilysanlegget og Lede vil kun forholde seg til profesjonelle aktører vedrørende drift og vedlikehold. Vedrørende eierforhold forholder Lede seg til det aktuelle veilag, sammeielag, borettslag eller ansvarlig bedrift.
  • Det må etableres et nytt inntakspunkt for veilysanlegget på Lede sitt nett.
  • Det må etableres et tennskap med et målepunkt for veilysanlegget.
  • Veilag, sammeielag, borettslag eller ansvarlig bedrift, må etablere et nettleieabonnement for veilysanlegget, og stå som eiere.
  • Eiere av veilysanlegg er ansvarlige for eventuelle avvik som oppdages ved kontroll av mastene. Lede vil oversende avvik til den profesjonelle aktøren for utbedring med en tidsfrist. Eiere er økonomisk ansvarlige.
  • Veilysanlegget må til enhver tid være i forskriftsmessig stand. Hvis det oppdages avvik som kan være til fare for liv og helse kan Lede frakoble anlegget uten varsel. Private veilysanlegg faller under ansvarsområdet til Det Lokale Eltilsyn (DLE).

Hvis private eiere av veilysanlegg ikke kan oppfylle kravene over, eller ønsker å avvikle veilysanlegget, må veilysanlegget demonteres av en profesjonell aktør. Hvis demontering skjer i forbindelse med endring fra kommunal til privat vei avtales demontering med kommunen. Lede må varsles når veilysanlegget er demontert. 

Det er ikke anledning til å la et frakoblet veilysanlegg bli stående i Lede sine stolper. Hvis Lede oppdager frakoblede anlegg som ikke er demontert vil eier bli ansvarlig for kostandene for riving av veilysanlegget.