Søknad om utbygging

Lede behandler personopplysninger etter gjeldende lov. For mer informasjon se Personvern

 

1 - Felles saksopplysninger

Søknaden sendes på vegne av

Kontaktperson som representerer søker

Rådgiver eller el. installatør for tekniske avklaringer (dersom aktuelt)

Anleggets lokalisering

Gjelder søknaden nytt anlegg eller utvidelse av eksisterende anlegg? *
 

Prosjektinformasjon for forenklet modenhetsvurdering

Alle forespørsler over 1 MW skal modenhetsvurderes. For alle forespørsler på 5MW eller mindre gjennomføres en forenklet versjon, og dere gis mulighet til utfyllelse allerede ved første innmelding. Å fylle ut opplysningene for modenhetsvurdering er helt frivillig, og kan gjøres igjen på et senere tidspunkt dersom prosjektet ikke er tilstrekkelig modent på nåværende tidspunkt.

Dato for innsendt modenhetsinformasjon vil utgjøre grunnlaget for køplass dersom det foreligger flere forespørsler om tilknytning på samme lokasjon.

Milepæler

Milepælene skal benyttes til å følge opp fremdriften til prosjektet ved en eventuell reservasjon av nettkapasitet.

Avtaler og tillatelser

Finansiering

Køordning

Lede følger Fornybar Norges beste praksis for kø- og reservasjon av nettkapasitet. Du kan lese mer om dette på Fornybar Norges nettside. 

I henhold til Fornybar Norges beste praksis krever Lede at kundeprosjekter tilfredsstiller gitte modenhetskrav før nettkapasitet kan reserveres. Det gjelder for alle saker over 1MW.

Utfylt skjema kan vedlegges allerede ved forespørsel om nettilknytning, eller ettersendes til saksbehandler hos Lede på et senere tidspunkt.

Merk at det er datoen kunden dokumenterer modenhet ovenfor Lede i utfylt skjema som er styrende for kundens innplassering i eventuell kø og videre reservasjon av nettkapasitet. Ved manglende fremdrift kan nettselskapet trekke reservasjonen tilbake i henhold til gjeldende regelverk. Eksempelvis dersom det blir vesentlige endringer eller avvik i oppfyllelse av modenhetskriteriene på grunn av forhold som nettselskapet ikke er ansvarlig for. Det samme gjelder dersom nettkunden har gitt nettselskapet uriktig eller ufullstendig informasjon som har påvirket nettselskapets modenhetsvurdering.

Lede anbefaler kunder med modne prosjekter å sende inn utfylt skjema (som nevnt over) så tidlig som mulig. 

 

Spesifiseringer