Byggestrøm kan først tilknyttes Ledes lavspentnett etter at tilknytningen er godkjent av Lede. Installatør må søke om tilknytning av byggestrøm via Elsmart.

Lede har avtale om utførelse av arbeid i nettet med de fleste installatørene som er lokalisert i Ledes forsyningsområde. Avtalene regulerer hvordan prekvalifiserte installatører skal utføre arbeidet og hvilke priser som gjelder for de ulike oppdragene.

Tre muligheter for tilknytning av byggestrøm

  • Tilknytning med overbelastningsvern til og med 80A. Utføres av prekvalifisert installatør.
  • Tilknytning med overbelastningsvern over 80A. Utføres av Lede eller rammeavtaleentreprenør.
  • Tilknytning på høyspent nettnivå. Utføres av Lede eller rammeavtaleentreprenør.

I praksis er det dimensjonen på tilførselskabelen for byggestrømsskapet som avgjør om tilknytningen blir større eller mindre enn 80A. Lede, eller en av rammeavtaleentreprenørene, skal stå for tilknytningen ved store midlertidige anlegg. Dette gjelder anlegg der tilførselen har et kabeltverrsnitt på 240mm2. Dersom anlegget er større enn 80A, men tilførselen har kabeltverrsnitt på 95mm2 og tilknytningen gjøres til kabelskap eller luftledningsanlegg, så utføres den likevel av prekvalifiserte installatører. 

Midlertidige anlegg som har uttak på høyspent nettnivå skal tilknyttes av Lede eller en av rammeavtaleentreprenørene.

Merking og låsing

Alle byggestrømskap skal påsettes gravert skilt som opplyser om at skapet alltid skal være låst. Installatør må skaffe skilt ved byggestrømskap over 80A. Lede leverer gravert skilt til prekvalifisert installatør ved registrering av byggestrømskap med direktemåling.

Etter at arbeidet er utført må montøren forsikre seg spesielt om at Ledes kabelskap og tilknyttet byggestrømskap er forsvarlig låst.

Målertransformator og omkoblere

Anleggsbidrag betales ikke for byggestrømskap. Eiere av byggestrømskap må derfor anskaffe målertransformatorer og omkoblere selv i henhold til disse kravene: 

  • Målerklassse: 0,2s
  • Primærstrøm tilpasset skapets overbelastningsvern
  • Måleromkobleren må ha plomberbar utførelse, strømklemmer med kortslutningslask og automatsikring.