Jordfeil kan oppstå både i elektriske apparater og i det elektriske anlegget. Slike feil kan i verste fall føre til brann og/eller berøringsfare (strømstøt). Det spesielle med slike feil er at de er vanskelige å lokalisere. Den samme jordfeilen kan bli målt og gi utslag hos alle som er tilkoblet samme transformatorstasjon.

Eier/bruker er ansvarlig for tilstanden på det elektriske anlegget

Det er eieren/brukeren av det elektriske anlegget som er ansvarlig for at anlegget og elektrisk utstyr er i forskriftsmessig stand i henhold til gjeldende forskrifter (FEL - Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg). Forenklet kan man si at det er huseieren eller brukeren som er ansvarlig for det elektriske anlegget og bruk av elektrisk utstyr.

Har du mistanke om at det er jordfeil i ditt elektriske anlegg, er det viktig at du kontakter en registrert installasjonsvirksomhet for å finne og rette feilen. Dersom det viser seg at feilen ikke er i ditt anlegg, kan den være hos en nabo eller i Ledes distribusjonsnett. Da er det viktig at du gir oss beskjed om dette, slik at vi kan lokalisere feilen og pålegge utbedring der hvor feilen blir lokalisert.

Jordfeil kan meldes via dette skjema