Det er mange nærings- og industrikunder som ønsker tilknytning til strømnettet i Vestfold og Telemark. Strømnettet har ikke nok kapasitet til å ta imot all den økte belastningen. Lede har offensive planer og pågående nettprosjekter for å forsterke stømnettet. Nettanleggsprosjekter tar tid å realisere, og det har oppstått en «kø» av ønsker om netttilknytning. Lede har etablert en køordning som tar høyde for kundeprosjektenes modenhet, tidsaspekt og lokasjon i nettet, slik at man sikrer at de riktige prosjektene tilknyttes først. 

Korte fakta om køordningen for nettilknytning:

  • Gjelder tilknytningsforespørsler (kundeprosjekter) over 1 MVA som ikke er definert som vanlig forsyning. 
  • Gjelder for tilknytning til Ledes nett. Lede fordeler samtidig kapasitet i transmisjonsnettet på vegne av Statnett etter de samme prinsippene.
  • Prinsippene benyttes både til fordeling av ledig kapasitet i dagens nett, og for kapasitet som kommer til ved bygging av nytt nett – heretter omtalt som «kapasitet i planlagt nett».
  • Kapasitet i planlagt nett fordeles per nettiltak. I praksis sorteres forespørslene dermed i ulike køer knyttet til de ulike tiltakene.
  • Lede legger til grunn Statnett sin gjeldende definisjon og kriterier for vanlig forsyning. Per desember 2022 gjelder dette forbruk fra enkelte kategorier kritisk infrastruktur opptil 5 MW etter individuell vurdering fra Statnett.

Alle som ønsker det, vil få nettilknytning

Nettselskapet har plikt til å tilby tilknytning til alle kunder som ønsker nettilknytning. Det er ikke spørsmål om kunden får tilknytte eller ikke, men for kunden kan det bli et spørsmål om tid og kostnad. Ulike tiltak i nettet vil ha ulike gjennomføringstider og ulike kostnader. Det er viktig med en god dialog, og bindende avtaler før endelig nettilknytning.

Tilknytningsporsessen i Lede (klikk for stort bilde)

 

Betingelsene knyttet til reservasjon av kapasitet blir strengere

Det vil være mulig å reservere kapasitet både i eksisterende nett og i planlagt nett. For planlagt nett kan kapasiteten tidligst reserveres når nettiltak og tilhørende kapasitetsøkning er avklart. 

Reservasjon av kapasitet kan potensielt utgjøre en markedsbarriere for andre aktører i tilknytningskøen. Derfor er det viktig at reservasjon kun gis til aktører og prosjekter som har tilstrekkelig modenhet. Kapasitet kan kun reserveres for en begrenset periode. Dersom kundens prosjekt kanselleres eller forsinkes vil reservert kapasitet kunne trekkes tilbake av Lede og tildeles andre aktører.

Tilbud om en "Reservasjonsavtale" hviler på vurdering av prosjektets "modenhet". Lede har definert noen kvalifikasjonskrav som må være innfridd for å kunne gjennomføre en modenhetsvurdering og inngå Reservasjonsavtale. Kvalifikasjonskravene er beskrevet i tabell 1 nedenfor.

For å få reservert kapasitet ved tilknytning på ett gitt nettnivå må det være tilgjengelig kapasitet også i overliggende nettnivåer (nettet i Norge er delt inn i flere nettnivåer). Med tilgjengelig kapasitet menes enten ledig kapasitet i dagens nett, eller avklart ny kapasitet i kommende nettiltak. Kapasitet kan kun reserveres gjennom inngåelse av Reservasjonsavtale, og kravene i tabell 1 må være oppfylt før kapasitet kan reserveres.

Kvalifikasjonskrav (Tabell 1)
KravKommentar
Avklare eksisterende eller fremtidig nettiltak og kapasitetReservasjonsavtalen skal være basert på det aktuelle tiltaket. Hvis det er ledig kapasitet i eksisterende nett, utgår dette punktet
Bekreftelse fra signaturberettiget i selskapet som blir sluttkundeBekreftelsen må inneholde det selskapet som vil bli permanent nettkunde etter spenningssetting, og effektbehovet som ønskes inn i køordningen. Det er kke tilstrekkelig med en tomteutvikler, tilrettelegger e.l.
KontaktinformasjonLede må ha tilgang til løpende direkte dialog med det selskapet som vil bli permanent nettkunde etter at anlegget er spenningssatt
Dokumentert effektbehov- Hva slags type næringsvirksomhet skal etableres 
- Forventet kategori for effektprofil: Jevnt, temperaturavhengig, sesongvariert
- Underlag som begrunner det omsøkte effektbehovet 
- Opptrappingsplan med kvartaloppløsning
- Vurdering om det er aktuelt å tilknytte hele eller deler av forbruket med vilkår om utkobling for raskere tilknytning
MilepælsplanMilepælsplan skal som et minimum inneholde:
- Hvilke offentligrettslige tillatelser må/er på plass, og når disse eventuelt kan forventes. 
- Hvilke privatrettslige avtaler og tillatelser må/er på plass, og når disse kan forventes. 
- Interne milepælsbeslutninger, med minimum tidspunkt for investeringsbeslutning, byggestart og spenningssetting
Milepælsplanen skal benyttes i en eventuell Reservasjonsavtale, og må dermed bestå av milepæler som kunden er forpliktet til å følge opp for å beholde reservert kapasitet.
FinansieringsplanPlan for finansiering, og status i henhold til plan
- Hvor finansieringen planlegges å komme fra
- Når finansiering forventes å være på plass
- Om det er søkt eller tildelt midler fra støtteordninger
Faktisk fremdriftDokumentasjon av prosjektets foreløpige fremdrift i henhold til egen prosjektprosess
- Hvor finansieringen planlegges å komme fra
- Når finansiering forventes å være på plass
- Om det er søkt eller tildelt midler fra støtteordninger


Rangering etter modenhet er nødvendig når det oppstår kø

Dersom det foreligger flere forespørsler som innfrir kvalifikasjonskravene og det totale effektbehovet er høyere enn den kapasiteten som skal fordeles, gjennomføres en prioritering slik at de mest modne prosjektene tildeles kapasitet først. Lede vil benytte vurderingen fra kvalifikasjonsprosessen til å rangere prosjektene utfra modenhet basert på objektive kriterier som vist i tabell 2.

Modenhetsvurderingen gir "poeng" for modenhet knyttet opp mot ulike kategorier. Maksimal poengsum som kan oppnås er 12 poeng. Lede har arbeidet frem kriterier som skal være mest mulig objektive. Kriteriene vil bli evaluert og kan bli justert senere. 

Modenhetsvurdering (Tabell 2)
PoengEffektbudsjettMilepælsplanFinansieringFremdrift
Ikke kvalifisert0Kunden består ikke kvalifikasjonskraveneKunden består ikke kvalifikasjonskraveneHar ikke finansieringIngen kvalifikasjonskrav
Minimalt1Effektbudsjettet gir svært liten innsikt i underlaget for omsøkt effektMilepælsplanen består kun av kvalifikasjonskraveneSvært usikker finansieringProsjektet er i veldig tidlig fase eller ikke påbegynt
Moderat2Effektbudsjettet begrunner godt omsøkt effekt, men det er fortsatt usikkerhet i effektbudsjettets presisjonMilepælsplanen gir moderate forutsetninger for inngåelse av avtale om reservasjon i henhold til prosjektets realiseringstidPlan for finansiering foreligger, finansiering er nærståendeProsjektet er påbegynt
Godt3Effektbudsjettet er godt begrunnet og fremstår troverdigMilepælsplanen gir svært trygge forutsetninger for inngåelse av avtale om reservasjon i henhold til prosjektets realiseringstidFinansiering er sikretProsjektet har kommer langt i egen prosjektprosess

 

Lokalisering og tidshorisont vektlegges for best mulig nettutnyttelse

I noen tilfeller, spesielt i transmisjonsnettet, vil det gi en bedre nettutnyttelse å tilknytte kunden nærmere ett uttakspunkt fremfor et annet. Dette avhenger blant annet av hva som er begrensende komponenter i nettet («elektrisk vei» / «Flaskehals») og hvor uttaket er lokalisert i forhold til disse komponentene. 
Det er et mål å utnytte nettet best mulig og å unngå nettanlegg som står ubrukt over tid. En tilknytning som ligger langt fram i tid bør ikke få reservert kapasitet i dagens nett, men knyttes til et senere nettiltak som passer med kundens behov (ønsket tidspunkt for tilknytning). Sortering av tilknytninger på riktig nettiltak ut fra tidshorisont og lokalisering er nødvendig. Lede vil kunne  gjøre slike justeringer i etterkant av modenhetsrangeringen.

Lede forbeholder seg generelt retten til å gjøre særskilte og skjønnsmessige tilpasninger til retningslinjene basert på egne vurderinger i enkelttilfeller, med utgangspunkt i behov for likebehandling og forhindre urimelige markedsbarrierer.

Samlet vurdering

Basert på vurderingen av modenhet og nettutnyttelse får Lede en rangering av kundene for hvem som skal få tilgang til ledig kapasitet i dagens eller fremtidig nett. Dersom kundene fortsatt stiller likt er det søknadsdato som avgjør.

De høyest rangerte kundene får tilbud fra Lede om reservasjon av kapasitet for det avklarte nettiltaket, inntil all kapasitet på det aktuelle nettiltaket er reservert. Kunder som ikke får reservert må vente til neste nettiltak er avklart.