Strømnettet må dimensjoneres for det tidspunktet i året da kundene bruker mest strøm. På samme måte som kundens eget elektriske anlegg med kabler og sikringer må være store nok til å takle den mengde strøm som kunden bruker til enhver tid, må også kabler og komponenter i strømnettet ute være store nok til å kunne transportere nok strøm til kundens anlegg. Det er derfor dette maksimalforbruket som er utgangpunktet for hvilket nett man trenger og dermed også hvor mye nettet koster å bygge.

Maksimalforbruket, som også kalles effekt, måles i kilowatt (kW).

Hvorfor effekttariff?

Hvis en kunde har et maksimalforbruk på 2500 kW og dette forbruket står på en time har kunden brukt 2500 kWh (kilowattimer). En annen kunde har kanskje et maksimalforbruk på 100 kW. Dette forbruket må stå på i 25 timer før denne kunden har brukt 2500 kWh. En kunde med maksimalforbruk på 2500 kW trenger naturlig nok et mye kraftigere nett enn en kunde med maksimalforbruk på 100 kW.

Hvis bare selve energiforbruket skal ligge til grunn ved avregningen av nettleie vil en kunde med høyt maksimalforbruk (høy effekt), men lavt energiforbruk (få kilowattimer) betale en nettleie som ikke står i et rimelig forhold til hvor mye nett kunden trenger.

Hvordan prises effekt?

Strømmåleren måler og registrerer forbruket hver enkelt klokketime. Den høyeste timeverdien (altså forbruket per klokketime) i hver måned defineres som makseffekt og brukes som grunnlag for avregning av det såkalte effektleddet i nettleien for den aktuelle måneden. 
Lede har en prismodell som skiller på effekt over og under 200 kW. Kunden betaler én pris for de første 200kW og en redusert pris for effekt over 200kW.

I tillegg betales et fastbeløp hver måned som er uavhengig av effekten. Prisoversikt finner du i menyen til høyre.

Ved å redusere maksforbruket vil du få lavere regning. Du kan redusere maksimalforbruket ditt ved å fordele forbruket så jevnt som mulig gjennom døgnet de dagene du har høyest forbruk.

Reaktiv effekt

Reaktiv effekt (også kalt blindeffekt) er en type effekt som vi ikke får gjort nytte av, men som tar plass i strømnettet vårt og fører til unødvendig energitap i strømledningene. 

I systemer for vekselstrøm oppstår det en type elektrisk effekt som bare sirkulerer i kraftsystemet og som dermed ikke kan omformes til andre energiformer som varme og lys eller tjene andre nyttige hensikter. Det kan sammenlignes med skum i et ølglass (alkoholfritt sådan). Skummet tar plass, men er til liten nytte.

For alle anlegg som tildeles effekttariff skal også uttak av reaktiv effekt (kVAr) måles.

Har anlegget en effektfaktor (cos φ) under 0,9 vil nettselskapet avregne det reaktive uttaket. Effektfaktoren er uttrykk for hvordan anlegget belaster nettet med overføring av reaktiv effekt. Nettselskapet krever kun betaling for reaktivt uttak når dette uttaket oversiger 50 % av målt aktiv effekt (kW).

Aktiv effekt avregnes månedlig basert på månedens maksimale timeeffekt. Tilsvarende registreringstidspunkt benyttes for avregning av reaktivt uttak. Kostnader for reaktivt uttak er altså avhengig av effektfaktoren i registreringstimen for aktiv effekt. Kunden kan for eksempel installere kondensatorbatteri for å bedre effektfaktoren og dermed unngå mulig kostnad ved avregning av reaktivt uttak.