Elektrisk utstyr som brukes privat eller i næringsvirksomhet sender ulik grad av elektrisk støy ut på strømnettet. Dersom annet elektrisk utstyr som er tilkoblet nettet ikke tåler denne støyen, vil det fungere feil, eller kunne få redusert effektivitet. Det er derfor klare regler for alt elektrisk utstyr som skal kobles til strømnettet.

Det elektriske støynivået i nettet øker stadig som følge av at kundene benytter nye typer utstyr og det blir mer elektrisk utstyr i bruk samtidig.

Her er noen enkle råd til hva du som forbruker kan gjøre for å bidra til reduksjon av elektrisk støy:

  • Kjøp kun CE-merkede elektriske apparater
  • Velg 3-fasede apparater dersom det er mulig når de skal ha mer enn 16 A (Ampere) foranstående sikring
  • Be alltid om skriftlig bekreftelse fra selger, elektriker eller rørlegger om at installasjonen av apparater som skal ha mer enn 16 A foranstående sikring ikke skaper spenningsproblemer i nettet. 

Dersom du mistenker at spenningskvaliteten er dårlig, kan du kontakte Lede for råd og eventuelle målinger.

Utfordrende elektriske apparater

Et utfordrende elektrisk apparat er et elektrisk apparat som ved bruk gir problemer med spenningskvalitet, enten i nettet eller kun for den kunden som bruker apparatet.

Dette kan du lese mer om i Veileder for utfordrende elektriske artikler som Energi Norge har utarbeidet. (PDF, 5MB) Veilederen gir en god oversikt over hvilke forstyrrelser som kan oppstå, hvilke kriterier som er lagt til grunn, i tillegg beskriver den utfordringene ved bruk av denne type apparater.

Eksempel høytrykksspyler:
Mange av oss har en høytrykksspyler som er 1- faset og kan plugges i vanlig stikkontakt. Høytrykksspylere inneholder en kompressor som hver gang den starter, trekker en startstrøm på opptil 10 ganger sin merkestrøm. Hver gang vi starter den ved å trykke inn hendelen på håndtaket, vil det kunne oppstå et spenningssprang i nettet eller i egen installasjon. Hvis vi starter og stopper flere ganger i minuttet, vil hyppigheten av spenningssprangene gi et fenomen som kalles flimmer. Det vil si varierende lysutbytte fra enkelte typer belysningsmateriell. Flimmer er ikke helseskadelig, men gir sterkt nedsatt komfort.

Eksempel elbillader:
Elektriske apparater som regulerer strømmen, som for eksempel lader til elbil, kan være utfordrende for spenningskvaliteten i nettet. Dersom regulering av strømmen skjer gjennom hyppig til – og frakoblinger (flere ganger i minuttet), vil strømmen som trekkes kunne resultere i hyppige spenningsvariasjoner i nettet, som i sin tur gir flimmer i belysningsmateriell som kobles til denne spenningen.

Hva slags apparater kan brukes til private formål?

Innenfor det din hovedsikring tillater deg å trekke av strøm fra nettet, skal du fritt kunne bruke elektrisk utstyr for å dekke dine primærbehov. Det vil si apparater som gjør at du kan lage mat og ha lys hjemme, ha kaldt og varmt vann i springen, bruke sanitæranlegg og varme opp huset.

Elektriske redskaper som for eksempel høytrykksspyler, større sager, vedkløyver, større vann- og kloakkpumper samt sveiseapparat kan skape dårlig spenningskvalitet både for deg selv og andre kunder i nettet.

Lede ber derfor om at du både for egen, andre kunders og nettselskapets skyld, sørger for å unngå utfordrende elektriske apparater dersom det er mulig. Hvis du installerer utstyr som forårsaker uakseptabel spenningsvariasjon i nettet, vil du bli holdt ansvarlig. Dersom du installerer apparater som forårsaker andre typer avvik i spenningen, og det kunne vært unngått ved valg av annet tilsvarende utstyr, vil du også kunne bli holdt ansvarlig.

Installasjon av utstyr som betraktes som utfordrende elektrisk apparat er meldingspliktige til nettselskapet. Dette gjelder spesielt ved faste installasjoner.

Tiltak mot dårlig spenningskvalitet

Dersom ingen kunder er ansvarlige for dårlig spenningskvalitet, vil et tiltak kunne være å forsterke deler av eller hele nettet som har dårlig spenningskvalitet. En forsterkning vil gjøre nettet mer robust og bidra til akseptabelt støynivå.

Dersom det er et svært begrenset antall kunder som bidrar vesentlig til en dårlig spenningskvalitet, vil det være hensiktsmessig å iverksette tiltak hos disse kundene. Om det er kunden eller nettselskap som betaler for tiltaket vil igjen avhenge av hvilken funksjon utstyret har.

Kontakt kundeservice på kundeservice@lede.no eller 35 51 89 90 dersom du har spørsmål om spenningskvalitet.