Hvis du allikevel ønsker å søke erstatning direkte fra Lede må det gjøres via «Skadeskjema» på Min side. Vær oppmerksom på at det i mange saker kan være en krevende prosess å kartlegge hva som er skjedd og at behandlingen av din søknad kan ta tid.

Når har kunden krav på erstatning?

Nettselskapenes erstatningsansvar er i hovedsak regulert av:

For at det skal foreligge erstatningsansvar er det tre vilkår som må være oppfylt. Det  må foreligge ansvarsgrunnlag, et dokumentert økonomisk tap som kan måles i kroner, samt påregnelig årsakssammenheng mellom feilen og den oppståtte skade.

Hva menes med erstatningsgrunnlag? 

For næringskunder gjelder et uaktsomhetsansvar: Nettselskapet må ha opptrådt klanderverdig eller med forsett for at det skal foreligge ansvarsgrunnlag. Det sentrale her er om nettselskapet kan bebreides for tapet som har oppstått, det vil si om nettselskapets handlemåte anses som et markert avvik fra "normal handlemåte". Hvis nettselskapet/dets ansatte har overholdt gjeldende regler og forskrifter er utgangspunktet at handlemåten ikke kan karakteriseres som uaktsom.

For forbrukerkunder gjelder et kontrollansvar: Nettselskapet er ansvarlig for økonomiske tap som følge av kontraktsbrudd som ligger innenfor nettselskapets kontroll. Det vil si at hendelsen som har forårsaket skade må være et forhold som nettselskapet kan ha påvirknings- og kontrollmulighet overfor. Skader som oppstår som følge av lyn og torden er i utgangspunktet utenfor nettselskapets kontroll, og vil i de fleste saker ikke gi grunnlag for erstatning. Det samme gjelder for uvanlig vær (ekstremvær).

Kunden er selv ansvarlig for feil i sitt eget anlegg, f.eks jordfeil, defekte sikringer, skade på inntak eller lignende. Dersom det er slike forhold som er årsaken til kundens økonomiske tap, foreligger det ikke kontraktsbrudd fra nettselskapets side. Eltilsynsloven med tilhørende forskrifter beskriver at den enkelte anleggseier eller bruker selv har ansvaret for at det elektriske anlegget  i boligen til enhver tid er i forskriftsmessig stand og tilfredsstillende dimensjonert for bruken.

Krav til dokumentasjon

Nettselskapet er kun ansvarlig for direkte tap. Kunden må dokumentere sitt tap med kvitteringer etc. Det er viktig at man ikke kvitter seg med ødelagte gjenstander før saken er ferdigbehandlet hvis det skulle bli aktuelt å undersøke gjenstandene nærmere. Erstatningen beregnes ut fra gjenstandens verdi på skadetidspunktet.

Nettselskapet er kun erstatningsansvarlig for indirekte tap (f.eks tapt omsetning) hvis det har opptrådt med forsett, det vil si med vitende og vilje.

Kundens plikt til å begrense skadeomfanget

Kunden har etter standard nettleiekontrakt plikt til å begrense skadeomfanget. Dette kan være både forebyggende tiltak og tiltak kunden iverksetter etter en skadehendelse. Et vanlig eksempel er at hvis fryseboksen går i stykker må man finne andre steder å oppbevare mat og frysevarer. Kunder som ikke har sine anlegg under daglig tilsyn må ha nødvendige tilsynsordninger eller andre forebyggende tiltak slik at skader unngås/begrenses. Hvis kunden forsømmer sin tapsbegrensningsplikt kan erstatningen bli redusert eller falle bort.

Lede jobber hele tiden for en stabil og sikker strømforsyning, men det vil allikevel kunne oppstå strømbrudd. Kunder som er særlig avhengig av stabil strømforsyning plikter selv å iverksette egnede sikkerhetstiltak.

Utgifter til feilsøking i eget anlegg

Ifølge eltilsynsloven er kunden ansvarlig for kontroll av eget anlegg, og for at anlegget er i forskriftsmessig stand. Lede dekker derfor ikke hjelp til feilsøking i kundens eget anlegg. Unntaket er hvis du har meldt fra om feil til vår feilmeldingstelefon og vi har bedt deg om å kontakte en installatør for å utelukke feil i eget anlegg. Hvis det allikevel viser seg at feilen skyldes forhold i Ledes nett kan vi dekke kostnadene du har hatt for feilsøkingen. Vi dekker ikke annet arbeid utført av elektriker ut over feilsøking.

Reklamasjonsfrist

For å kunne ha krav på erstatning må kunden reklamere overfor nettselskapet. En kunde mister retten til å gjøre gjeldende et kontraktsbrudd dersom kunden ikke gir nettselskapet beskjed om kontraktsbruddet "innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget" dette. Normalt vil det si 2 måneder etter at kunde oppdager mangelen/skaden. Kunden må reklamere innen 2 år. Hvis det er mer enn 3 år siden skaden skjedde kan erstatningskravet være foreldet etter reglene i foreldelsesloven. 

Klagemulighet

Når saken er ferdigbehandlet av Lede får kunden skriftlig tilbakemelding. Forbrukerkunder kan påklage et avslag på erstatning til Elklagenemnda. Les mer om dette på nemndas hjemmeside elklagenemda.no.

Kompensasjon for langvarig strømbrudd

Privatkunder som har hatt strømbrudd i mer enn 12 timer sammenhengende har krav på kompensasjon. Dette utbetales automatisk til kundene som har krav på det, etter gitte satser, og det er ikke nødvendig å søke om kompensasjonen. Les mer om ordningen her.