Kapasitetsledd: 

Kapasitetsleddet (tidligere fastledd) avregnes etter gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene i måneden. Gjennomsnittet kaller vi månedsmaks og det danner grunnlaget for kapasitetsleddet. For eksempel vil en månedsmaks på 7 kW plassere deg i kapasitetstrinn 5-10. Oversikt over kapasitetstrinn og priser på nettleie finner du her. 

Månedsmaksen kan variere måned for måned og du kan dermed påvirke nettleien mer enn før. Merk at det er strømforbruket målt over en hel klokketime som definerer døgnmaksen. Videre er det døgnmaksen (høyeste time) på tre ulike dager som brukes for å beregne månedsmaksen. 

Energiledd:

Du betaler en pris per kWh du bruker. Denne prisen er lik hele døgnet. Vi har valgt å ha lik pris hele døgnet for å gjøre nettleien så enkel som mulig. Det viktigste å tenke på i forhold til nettleien er samtidig bruk av strøm. 

Offentlige avgifter: 

Flere offentlige avgifter kreves inn via nettleien og inngår i energileddet. Ca halvparten av det du betaler i nettleie er offentlige avgifter.

  • Avgift til Energifondet - Avgiften går til et statlig fond som har som formål å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon. Fondets midler forvaltes av Enova.
  • Forbruksavgift - En offentlig avgift som kreves inn på vegne av skattedirektoratet
  • Mva - Det beregnes 25 % mva på nettleien

Generell informasjon om nettleie

Nettleie betaler du for å være tilknyttet strømnettet og for å få strømmen levert hjem til deg. Tenk deg at strømmen er en vare du kjøper. Du betaler både for varen og transporten for å få den fraktet hjem. Nettleien kan sammenlignes med transporten. 

Nettleien går til å bygge, drifte og vedlikeholde nettet. 

Strømnettet er et stort spleiselag som betales av kundene gjennom nettleien. Ved å utnytte kapasiteten i det eksisterende nettet kan vi holde kostnadene i nettet lavest mulig. Dersom forbrukstoppene ikke øker eller i beste fall reduseres vil også behovet for å bytte nytt strømnett reduseres. Det bidrar til å holde nettleien nede.

Nettselskapene i Norge er strengt regulert av myndighetene. Lede har som mål å levere strømmen til deg som kunde til lavest mulig kostnad. Når kostnadene med å levere strømmen til deg endrer seg, blir konsekvensen at nettleien endres. 

Det er nettselskapene selv som som fastsetter nettleien, men NVE kontrollerer at inntekten nettselskapet henter inn gjennom nettleien ikke er høyere enn det er lov til. NVE fastsetter en grense for hvor høye inntekter et nettselskap skal ha, såkalt inntektsramme. Hvis nettselskapets inntekter er høyere enn inntektsrammen skal pengene tilbakeføres til kundene i form av redusert nettleie i de kommende år. Blir nettselskapets inntekter lavere enn bestemt av NVE kan de manglende inntektene hentes inn fra kundene i form av økt nettleie de kommende år.