Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga i 2018 Lede konsesjon for bygging av Herum transformatorstasjon og tilhørende 132 kV-ledning mellom Herum i Bamble kommune og Bolvik i Skien kommune. Siden den gang har det lansert flere planer for utvikling av ny kraftkrevende industri, og elektrifisering av eksisterende industri på vestsiden av Frierfjorden. Samtidig er det avdekket et behov for større reservekapasitet i nettet mot Langesund, Brevik og Porsgrunn.

Endrede behov

Siden behovet har endret seg siden 2018 har Lede gjort klar en endringssøknad for å legge til rette for økt kraft- og effektuttak fra sentralnettet (420 kV) og ned til regional- (132 kV) og distribusjonsnettet (22 kV). Søknaden sendes i juni 2022, og med normal saksgang vil et svar kunne forventes førte halvår av 2023.

Herum transformatorstasjon er planlagt bygd ved siden av Bamble transformatorstasjon som Statnett bygde i 2014/2015. For ikke å hindre fremtidige utvidelser ved Statnetts anlegg søkes det om å endre plasseringen av Herum transformatorstasjon 100 til 200 meter lenger sør og litt lenger unna Bamble transformatorstasjon.

Dobbelt i stedet for enkelt ledningssett

Kapasiteten til 132 kV-ledningen mellom Herum og Bolvik økes også ved at det søkes om å henge opp to ledningssett i stedet for ett. Det gjør det også mulig å montere en skillebryter ved Tråkfjell som vil øke forsyningssikkerheten mot industrien på Rafnes.

Dersom ny konsesjon foreligger i løpet av første halvår 2023 kan arbeidene tidligst starte høsten 2023. Forventet byggetid for transformatorstasjon og ledning er tre år, som betyr at prosjektet tidligst kan ferdigstilles i 2026.