Ledes tekniske krav til produksjonsanlegg er i stor grad like for produksjon fra solceller, vindturbin eller vannkraft.

Tilkobling må gjøres av elektroinstallatør

Installatøren skal sende installasjonsmelding (Elsmartmelding) til nettselskapet i god tid før arbeidet planlegges utført. Nettselskapet vurderer om tekniske krav er ivaretatt, og om det finnes tilstrekkelig nettkapasitet i området. Ved behov for tiltak i strømnettet, f.eks. bygging av ny nettkapasitet må dette avtales og gjennomføres før produksjonsanlegget kan settes i drift. 

Solcelleanlegg som er større enn 800Wp er pliktig å melde til nettselskapet. 

Tekniske krav til produksjonsanlegg

For produksjonsanlegg tilknyttet distribusjonsnettet er det tekniske krav som skal sikre at anleggene ikke påvirker leveringskvaliteten i nettet.

Nettselskapene har i felleskap med REN (bransjeorganisasjon) utarbeidet funksjonskrav som er basert på Forskrift om leveringskvalitet og norm for bygging av elektriske anlegg NEK400. 

Tilknytning gjøres etter RENblad 342 «Tekniske funksjonskrav til tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i lavspenningsnettet». 

RENbladet er basert på europeisk norm EN 50549-1. Alle krav i normen skal følges, men spesielt de Norske kravene spesifisert i RENbladet (DSO Requirement ved Annex C).
Produktinformasjonen for anlegget vil vise hvilke normer utstyret overholder. Lede godkjenner inntil videre også produksjonsanlegg basert på norm VDE-AR-N 4105.
Dette gjelder også for batterianlegg som tilknyttes nettet med samme formål.  

Funksjonskrav skal dokumenteres

For å sikre at anlegg er i overenstemmelse med gjeldende krav har elinstallatør ansvar for at tekniske krave er ivaretatt og dokumentert til nettselskapet før arbeid godkjennes. 

Automatiske utkobling ved strømstans

Av sikkerhetsmessige årsaker er det krav til at anlegget skal kobles ut automatisk ved strømstans eller avbrudd i strømnettet. Produksjonsanlegget må være utkoblet inntil normal strømforsyning er gjenopprettet.