Forskningspartneren i prosjeket har vært Sintef Energi. Prosjektet hadde som mål å bidra til ny kunnskap som muliggjør at energilager kan utnyttes og integreres i norske distribusjonsnett. Prosjektet inngår i Norges Forskningsråds ENERGIX program under støtteordningen Innovasjonsprosjekt i Næringslivet (IPN) og ble startet i 2017 og avsluttet i 2020. 

Prosjektet har gjennom tekniske analyser, simuleringer og piloter i nettet estimert og verifisert verdien av ulike nytteverdier. Gjennom lønnsomhetsanalyser har forholdet mellom batterikostnad og ulike tjenester og bruksområder blitt vurdert og i rapportene fra prosjektet kan man lese litt mer om hvilke resultater dette har gitt. Prosjektet har også utarbeidet en veileder for hvordan nettselskaper kan bruke batterier til nettformål og samlet erfaringer fra piloter hos norske nettselskap fra mindre batterier knyttet til en husholdningskunde hos Tensio (Sparbu), felles batterier for nabolag hos Agder Energi Nett (Skarpnes) og større batterier knyttet til næringsbygg hos Lede (Skagerak Energilab).

Prosjektet har vist at det finnes en rekke bruksområder der batterier kan være en teknisk egnet løsning, men at hver enkelt tjeneste/bruksområde i få tilfeller kan bære investeringskostnaden alene. Ved å kombinere flere tjenester og bruksområder i ett batter kan det allikevel være lønnsomt å investere i batterier. 

For mer informasjon henvises det til rapporter fra analyser og piloter som du vil finne på denne siden.

I tillegg til de prosjektnotatene du finner her er det også to notater fra en pilot på Evenstad. Disse er fortrolig og er derfor ikke tilgjengelig på denne nettsiden. For mer informasjon om disse kan Sintef kontaktes.

For mer informasjon henvises det til rapporter fra analyser og piloter som du vil finne på denne siden.