Fakta Bolvik-Vrangfoss:

  • Sted: Skien og Nome kommuner
  • Oppgradering av 24 kilometer 132 kV-ledning
  • Anleggsperiode:
    Høst 2023 - høst 2026

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga den 4.3.2022 Lede anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse for å oppgradere 132 kV-kraftledningen fra Bolvik til Vrangfoss. Ledningen følger i stor grad eksisterende trasé, en strekning på 24 kilometer.

I forbindelse med byggingen har NVE også gitt tillatelse til å utvide ryddebeltet fra 12 til 30 meter.

Oppstart og gjennomføring anleggsarbeid

Lede planlegger oppstart av anleggsarbeidet i slutten av oktober 2023. Det første som starter opp, er skogryddingen. Dette vil blant annet medføre trafikk av anleggsmaskiner på veiene vi har inngått avtaler med grunneierne om å bruke. Skogrydding er planlagt å være ferdig i løpet av april 2024. 

Oppstart med å bygge fundamenter for mastene vil begynne i desember 2023. Mye av materiellet og betongen vil bli fraktet med helikopter fra riggplass og ut til mastepunktene. Dette kan føre til lokal støy for grunneiere og turgåere mens arbeidet pågår. Arbeidet med fundamentene er planlagt å være ferdig til sommerferien 2024. Både skogrydding og bygging av fundamenter skal utføres av eksterne leverandører, men de skal følge Ledes krav til sikkerhet og følge prosjektets miljø-, transport- og arealplan (MTA-plan).

Ferdig i 2026

Reising av master og strekking av liner vil utføres av Ledes egne montører og har planlagt oppstart på vårparten 2024. Framdriften på dette arbeidet er avhengig av utkopling og omdirigering av strømmen som igjen avhenger av kraftsituasjonen i regionen. Arbeidet vil derfor utføres etappevis og er planlagt ferdigstilt i 2026. Opprydding og oppussing av veier og riggplasser vil utføres etter hvert som delstrekkene er ferdigstilt. 

MTA-Plan

MTA-plan med tilhørende kart ble godkjent av NVE 04.05.2023.

Her finner du miljø- transport og anleggsplan (MTA-Plan) for ny 132 kV-ledning Bolvik-Vrangfoss. (PDF, 5MB)

Kart til miljø- transport og anleggsplan (MTA-Plan) for ny 132 kV-ledning Bolvik-Vrangfoss. (PDF, 28MB)