Et magnetfelts styrke avhenger av hvor mye strøm som går i ledningene og avstanden til dem. Feltet kan være større om dagen enn om natten, fordi vi bruker mest strøm på dagtid. Magnetfeltet avtar raskt når avstanden til kilden øker.

Elektromagnetiske felt i hverdagen

Elektromagnetiske felt er en del av hverdagen vår. Alle elektriske apparater vi bruker, for eksempel panelovner, komfyr, tv, hårfønere, etc, har magnetfelt rundt seg. Magnetfeltet vil variere sterkt fra apparat til apparat og styrken avhenger både av strømmen i apparatet og din avstand til det. Ved normal bruk representerer ikke disse noen helserisiko.

Informasjon om helseaspektet knyttet til elektromagnetiske felt finner du hos Direktoratet for strålevern og atomberedskap (DSA) .

Elektromagnetiske felt fra høyspentanlegg

Manle lurer på om det å bo, jobbe og oppholde seg under eller nær en kraftledning kan være skadelig. Det magnetiske feltet rundt kraftledninger er langt svakere enn de feltene som oppstår ved bruk av ulike elektriske apparater i hjemmet. Det er hvor mye strøm som går gjennom ledningen, og ikke spenningen, som er avgjørende for hvor sterkt et magnetfelt er. I tillegg avtar styrken med avstanden til ledningene. Magnetfeltet er størst midt under ledningen og midt i spennet mellom to master, der ledningen normalt henger lavest.

Ved bygging av nye eller ombygging av eksisterende strømanlegg er mange opptatt av elektromagnetiske felt og bekymret for mulige helseskadelige virkninger. Ut fra dagens kunnskap er det ikke grunnlag for å flytte eller kable eksisterende kraftledninger på grunn av magnetfelt. Dette har myndighetene slått fast. Men ved planlegging av nye kraftledninger heter det at man bør ”søke å unngå nærføring til boliger, barnehager, skoler m.v.” hvis tiltakene har små kostnader og ellers ikke medfører andre ulemper av betydning.

Beregning av elektromagnetiske felt

Lede kan svare på spørsmål om magnetfeltnivå rundt våre nettanlegg. Normalt utføres en beregning av magnetfelt ut fra nettanleggets forventede gjennomsnittlige strømbelastning i løpet av året. For vurdering av beregningsresultanene henviser vi til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).