Anleggsbidrag

Anleggsbidrag skal kreves inn for å få dekket hele eller deler av kostnadsgrunnlaget for investeringene som blir utløst når kunden 

  • Tilknyttes nettet
  • Får økt kapasitet i nettet
  • Får bedre kvalitet på nettet

Dette innebærer at bestiller dekker sin del av kostnaden ved å bygge nytt nett. 

Nettselskapet skal også fastsette og kreve inn et anleggsbidrag fra kunder som blir tilknyttet eller får økt kapasitet i nettanlegg som er anleggsbidragsfinansiert. Plikten gjelder i ti år fra tidspunktet kunden utløste investeringene, ble tilknyttet eller fikk økt kapasitet. 

Lede har etter Energilovens § 3-3 og § 3-4 en plikt til å koble nye kunder til strømnettet. Dette gjelder både produksjon og forbruk. Anleggsbidraget er et investeringstilskudd som tar utgangspunkt i faktisk påløpte kostnader; dvs. kostnader for materiell, utstyr, arbeid, prosjektering, o.l. Lede fastsetter anleggsbidragsbidraget etter NVEs Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer. Anleggsbidrag beskrives i kapittel 16. 

Bestilling av tilknytning eller økt kapasitet skal fortrinnsvis gjøres gjennom installatør.

Det finnes et eget søknadsskjema for større utbygninger.

Det oppfordres til at flere samordner seg ved behov for tilknytning eller økt kapasitet. Lede tillater og anbefaler at bestiller etablerer nødvendige kabelgrøft(er) selv. Grøftene må imidlertid tilfredsstille selskapets byggestandard. Nødvendig informasjon gis i tilbudsbrevet. 

Regningsarbeid

De fleste forespørsler fra kunde som ikke er nødvendig for tilknytning eller forsterkning utføres som regningsarbeid.

Ledes ordning for regningsarbeid følger NVEs Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer. Dette beskrives i forskriftens kapittel 17 (som betaling for andre tjenester) 

Les mer om flytting av strømledning her.

Les mer om flytting av nettanlegg her. 

For at vi skal kunne planlegge arbeidet, og beregne pris, ber vi om at du sender oss skjema som du finner i lenkene over. 

Overvåkning ved arbeid nær ved strømførende anlegg samt påvisning av nedgravde kabler utføres gratis og er ikke regningsarbeid.  Det er meget viktig at Lede involveres for å unngå uønskede hendelser.

Det oppfordres til at flere samordner seg ved ønske om flytting av nettanlegg, kabling, m.m.

Lede tillater og anbefaler at bestiller etablerer nødvendige kabelgrøft(er) selv. Grøftene må imidlertid tilfredsstille selskapets byggestandard. Nødvendig informasjon gis i tilbudsbrevet.