For å kunne levere strøm inn på Ledes strømnett må du registreres som en produksjonskunde hos oss. Vi har tre ulike kategorier av produksjonskunder, avhengig av hvor mye strøm som leveres inn på nettet.

Plusskunde

En plusskunde er en sluttbruker med forbruk og produksjon bak eget tilknytningspunkt, hvor innmatet effekt i tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstiger 100 kW. En plusskunde kan ikke ha konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt, eller omsetning bak tilknytningspunktet som krever omsetningskonsesjon.

Som plusskunde trenger du ikke betale fastledd for innmating for kraften som leveres ut på nettet. Du kan bruke produksjonen til å dekke eget forbruk bak måleren. Det innebærer at forbruket som du forsyner selv ikke blir målt og avregnet.

Prosument

En prosument er en kunde som både produserer og bruker elektrisk kraft. Dersom produksjonen er så stor at du leverer mer enn 100 kW ut på nettet, er du ikke lenger en plusskunde. Det innebærer at det må betales fastledd for kraften som leveres ut på nettet. Det betales kun for den kraften som leveres ut på nettet. Du kan fortsatt benytte egenproduksjon til å dekke eget forbruk bak måleren.

Innmatingskunde

Dersom en kunde har produksjon som overstiger 1 GWh/år må det søkes omsetningskonsesjon, og man registreres som innmatingskunde med tilhørende nettleietariff. Nettselskap måler kun prosumentens innmating, og GWh grensen forstås derfor som en grense for innmating, og ikke total produksjon. Tilsvarende gjelder for fastsettelse av fastleddet 

Klikk her for fullstendig prisoversikt.