Fakta om Knardalstrand-Roligheten:

  • 1,4 km ny 132 kV-kabel
  • Nytt innendørs 132 kV-koblingsanlegg
  • Utskifting av to 132/11 kV-transformatorer.
  • Fjerning av 1,4 km 132 kV-ledning.
  • Riving av 5 master, hvorav 2 "monstermaster". 
  • Kostnad: Cirka 115 millioner kroner.

Høsten 2020 fikk Lede konsesjon for etablering av ny kabelforbindelse mellom Knardalstrand koblingsstasjon og Roligheten transformatorstasjon. Samtidig ble det gitt konsesjon for et innendørs gassisolert koblingsanlegg (GIS-anlegg) for å erstatte koblingsanlegget som i dag står i friluft på Roligheten transformatorstasjon.

Valgte kabel fremfor ny ledning

Arbeidet starter opp våren 2021 og vil pågå frem til vinteren 2023. Første del av arbeidet blir å etablere en ny kabelforbindelse for 132 kV fra Knardalstrand til Roligheten, som vil erstatte en eksisterende luftledning. Deler av denne ledningen ble etablert så tidlig som i 1927 i forbindelse med industriutviklingen på Herøya. En kabelforbindelse på dette spenningsnivået er betydelig mer kostbar enn en luftledning, men på bakgrunn av tekniske vurderinger og av hensyn til nærliggende boligområde er likevel dette valgt.

Den nye kabeltraseen blir på totalt 1,4 kilometer, hvorav cirka 750 blir lagt ved hjelp av retningsstyrt boring i løsmasser åtte meter under bunnen av elveløpet ut mot Frierfjorden. Kabelen blir lagt så dypt for å ikke komme i konflikt med Kystverkets planer om å mudre opp Torsbergrenna slik at elveløpet blir fire meter dypere. Boreoperasjonen i løsmassene krever svært spesialisert utstyr og traseen blir etter sigende Norges lengste i sitt slag.

På landsiden på Knardalstrand vil kabelen i stor grad følge en boret trasé i fjell mellom koblingsanlegget og ned til elvekanten.

Koblinganlegg flyttes inn

Når kabelen er på plass starer neste fase med å føre opp GIS-anlegget inne på transformatorområdet på Roligheten. Et GIS-anlegg har den fordelen at det betydelig mer kompakt enn et utendørs koblingsanlegg. Det blir også bedre beskyttet mot støv og skitt fra manganproduksjonen til Eramets smelteverk som ligger vegg i vegg med transformatorstasjonen. 

Utfordringen med et gassisolert anlegg er at den svært klimapotente gassen SF6 brukes som isolator. Gassmengden på nye anlegg er redusert med 70 prosent sammenlignet med eldre, og anlegget slipper i utgangspunktet ikke ut noe gass, men håndteringen av gassen ved påfylling, reparasjon og sanering krever stor årvåkenhet.

Settes i drift sommeren 2022

Når GIS-anlegget står ferdig og er koblet sammen med den nye kabelforbindelsen i løpet av sommeren 2022, starter arbeidet med å fjerne friluftsanlegget inne på området, samt ledninger og master mellom Knardalstrand og Roligheten. Arbeidene planlegges å være ferdig vinteren 2023.

Høsten 2020 og våren 2021 byttes også de to transformatorene på Roligheten. Til sammen med disse oppgraderingen vil Lede totalt ha investert 115 millioner kroner for å sikre en viktig del av strømforsyningen til industrien på Herøya når anlegget står ferdig i 2022.