Disse standardvilkårene regulerer forholdet mellom kunde og nettselskap og beskriver begge parters plikter og rettigheter. Når du er tilknyttet strømnettet og har begynt å bruke strøm, anses du for å ha godtatt disse vilkårene.

Standardvilkårene for lavspentkunder ble utarbeidet i 2020, og avløste tidligere vilkår fra 2007. 

Tilknytnings- og nettleievilkår for høyspentmålte kunder ble utarbeidet av Lede i 2024, og avløser tidligere vilkår for kunder hvor spenning ved tilknytningspunktet er 1kV eller høyere.

  • Forbrukerkunder – lavspent 

Fornybar Norges standardvilkår for nettleie og tilknytning for forbruker regulerer forholdet mellom lavspentmålte kunder og nettselskap.

Elklagenemda og RME er klageinstanser for tvister knyttet til vilkårene.

  • Næringskunder - lavspent

Fornybar Norges standardvilkår for nettleie og tilknytning for næringskunder regulerer forholdet mellom lavspentmålte næringskunder og nettselskap. 

RME er klageinstans for tvister knyttet til disse vilkårene.

  • Høyspentmålte kunder

For høyspentmålte kunder inngår Lede tilknytningsavtaler, som i tillegg til et hoveddokument, inkluderer eventuelle avtaler knyttet til overføring og kvalitet, koblingsavtaler, driftsavtaler, avtaler om tilknytning med vilkår og individuelle KILE-avtaler. For høyspentmålte kunder gjelder egne tilknytnings- og nettleievilkår.

RME er klageinstans for tvister knyttet til disse vilkårene.

Tilgang til måleren

Lede eier måleren og bestemmer hva slags type måler som til enhver tid skal benyttes. Vi har ansvar for at måleren til enhver tid virker slik den skal og måler riktig mengde forbruk. Måleren har en viss levetid som alt annet utstyr og må derfor byttes ut etter en tid. 

Lede ved Det Lokale Eltilsyn gjennomfører jevnlig tilsyn for å sjekke at anlegg ditt er sikkert. Da er det viktig at Lede får tilgang til rommet der måleren står. I nettleievilkårene for lavspentkunder står det eksempelvis at nettselskap "skal ha uhindret tilgang".  Lede kontakter deg alltid for å avtale tidspunkt for besøk. En person over 18 år må være til stede ved kontroll eller arbeid utført av Lede inne i boligen.

Noen ganger blir strømmen borte

Lede kan ikke garantere at du har strøm til enhver tid. Selv om vår jobb er å sørge for strøm til din bolig, hender det at vi må slå av strømmen på grunn av vedlikehold eller utbedring, eller at strømmen blir bort på grunn av vær, vind eller andre forhold. I disse tilfellene jobber vi alltid så raskt sikkerheten tillater det for at du skal få strømmen tilbake.

Er du avhengig av strøm, enten på grunn av dyrehold, maskiner eller andre ting har du selv ansvar for å sikre deg en alternativ strømkilde, som for eksempel et aggregat. Lede får gjennom lov- og forskriftsreguleringer reduserte inntekter når strømmen blir borte. Inntektsbortfallet blir høyere jo lengre og mer omfattende strømbruddet er, og det er derfor også i vår interesse at feilen rettes så raskt som mulig.

Kunder som har vært uten strøm i mer enn 12 timer sammenhengende har krav på kompensasjon. Mer informasjon om dette finnes her.