Endringen medfører at kunden må betale anleggsbidraget før installasjonsmeldingen godkjennes.

Anleggsbidrag

Ordningen med anleggsbidrag er hjemlet i Kontrollforskriftens §17.5. Dette gir nettselskapet anledning til å la kunden betale de kundespesifikke kostnadene og en andel av felles nett ved forsterkning av eksisterende og nye anlegg.

Skagerak Nett har praktisert regel om bunnfradrag ved tilknytning eller forsterkning. I tråd med praksis hos en rekke nettselskap i Norge, har Skagerak Nett valgt å avvikle bunnfradraget med virkning fra nevnte dato.

Overgangsordninger

Anlegg som er meldt inn før 16.3.2018 vil bli behandlet etter gamle regler, og altså gis et bunnfradrag. Følgende kriterier må da oppfylles:

  • Anlegget må være meldt i Elsmart før 16.3.2018.
  • Anlegget må være ferdigmeldt innen 18 måneder etter denne datoen, altså innen 16.9.2019.
  • Det må foreligge bebyggelsesplan for området.

Bakgrunn for endringen

Ved fjerning av bunnfradraget vil den som utløser endringen i nettet betale for en større andel av kostnadene. Dermed må kunden selv vurdere om nytten av tiltaket forsvarer kostnaden. Dette sikrer at man unngår unødvendige investeringer i nettet, og bidrar til å holde nettleien lavere.

Les mer om anleggsbidrag og regningsarbeid.