Lede får tillatelse til å oppgradere en kraftledning i Skien og Nome, melder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Den eksisterende kraftledningen mellom Bolvik og Vrangfoss er fra 1961 og i dårlig teknisk stand. For å sikre strømforsyningen i Midt-Telemark er det nødvendig å fornye ledningen og mastene. Lede får også tillatelse til å utvide ryddebeltet fra 12 til 30 meter, og dermed sikre strømforsyningen bedre mot avbrudd grunnet trefall på linja.

Legges utenom boområder

Dagens 132 kiloVolts kraftlinje mellom Bolvik og Vrangfos går i dag nær og ved boligområder ved Ulefoss. Den nye kraftlinjen skal bygges lenger vest og dermed utenom boligområdene. 

kart kraftledningKraftledningen mellom Klyvekollen og Vrangfoss strekker seg om lag 24 kilomteter. Dagens ledning skal rives og erstattes av nye master. Unntaket er de delene av kraftledningen som allerede er oppgradert med stålmaster. 

Den nye kraftledningen vil for det meste følge dagens trasé, men mellom Håtveit og fylkesvei 539 skal ledningen legges vestover, utenom boligområder og dyrket mark. Ved Vrangfoss skal ledningen bygges i større avstand til Vrangfoss sluser. 

NVE har også gitt lede ekspropriasjonsløyve for bygging og drift av den nye ledningen. 

Lede skal utarbeide en miljø-, transport- og anleggsplan før arbeidene kan starte. NVE har også satt vilkår for utbyggingen for å redusere negativ innvirkning for innbyggere og natur. 

Les mer om konsesjonssaken på NVE sine nettsider

kraftledning bolig gård