Privat og næring. Lavspent distribusjonsnett

Det lokal eltilsyn (DLE)
Det lokale eltilsyn er en del av Lede. DLE kontrollerer det elektriske anlegget i boliger og næringsbygg. Det er viktig å presisere at det er eier og bruker av det elektriske anlegget som til en hver tid er ansvarlig for at anlegget er i forskriftsmessig stand. Ca 50 % av alle boligbranner skyldes feil bruk, eller feil på det elektriske anlegget. Bruk godkjent installatør til utbedring av feil og mangler, samt installasjon av nytt elektrisk anlegg. Les mer om elsikkerhet her

Måling av strømforbruk
Skagerak Nett har ca 190 000 målere i sitt forsyningsområde. Måleren er installert i sikringsskap hos kundene og registrerer energiforbruket. Skagerak Nett eier og vedlikeholder målerne. For å sikre at målerne registrerer riktig forbruk utfører Skagerak Nett stikkprøvekontroll etter gjeldende forskrifter. Innen utgangen av 2019 skal alle få installert nye automatiske strømmålere (AMS målere).