Ledes tekniske krav til produksjonsanlegg er i stor grad like, enten de har strømproduksjons basert på solceller, vindmøller eller vannkraft.

Tilkobling må gjøres av elektroinstallatør

Installatøren skal sende installasjonsmelding til nettselskapet i god tid før arbeidet planlegges utført. Elsmartmeldingen er utformet slik at alle data for anlegget inngår i sendingen. Nettselskapet vurderer om alle tekniske krav er ivaretatt og vil gjøre en vurdering om det er tilstrekkelig nettkapasitet i området. Ved behov for tiltak må dette avtales gjennomført før tilknytningen av produksjonsanlegget kan godkjennes.

Automatiske utkobling ved strømstans

Lede stiller tekniske krav til produksjonsanlegg, slik at disse anleggene ikke reduserer leveringskvaliteten i distribusjonsnettet. Av sikkerhetsmessige årsaker er det krav til at anlegget skal kobles ut automatisk ved strømstans eller avbrudd i strømnettet. Produksjonsanlegget må være utkoblet inntil strømforsyning igjen er normal fra nettselskapets side. DSB har i NEK400 beskrevet krav som gjelder for det elektriske anlegget. Denne skal være plassert tilgjengelig for nettselskapet.

Funksjonskrav skal dokumenteres

Nettselskapene har i felleskap med REN utarbeidet funksjonskrav som er basert på Forskrift om leveringskvalitet og norm for bygging av elektriske anlegg NEK400. Andre krav som gjelder spesielt for produksjonsanlegg, som skal være tilkoblet og fungere i parallell med strømnettet, er utformet i EN50438:2013 og VDE 4105-2011. Det vil fremgå av produktinformasjonen for anlegget hvilke normer utstyret overholder.

Disse forholdene skal installatøren sikre er ivaretatt og dokumentere til nettselskapet før arbeidet godkjennes. Dette sikrer at anlegget er i overenstemmelse med de krav som gjelder.