Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga den 4.3.2022 Lede anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse for å oppgradere 132 kV kraftledningen fra Bolvik til Vrangfoss. Ledningen følger i stor grad eksisterende trasé, en strekning på 24 kilometer.

I forbindelse med byggingen har NVE også gitt tillatelse til å utvide ryddebeltet fra 12 til 30 meter.

MTA-Plan

Berørte grunneiere har mulighet å komme med innspill til høring av MTA-plan (miljø- transport- og anleggsplan). Gjennom høring av MTA-planen ønsker Lede å motta synspunkter på gjeldende planer og forslag til tiltak som kan redusere negative virkninger. Det er sendt ut eget brev til berørte grunneiere om dette.

Her finner du miljø- transport og anleggsplan (MTA-Plan) for ny 132 kV-ledning Bolvik-Vrangfoss. (PDF, 4MB)

Kart til miljø- transport og anleggsplan (MTA-Plan) for ny 132 kV-ledning Bolvik-Vrangfoss. (PDF, 24MB)