Fakta om Sande transformator

  • Sted: Sande i Holmestrand kommune
  • Tilknytning til ny omformerstasjon for jernbaneen og utbedringer av eksisterende nett  
  • Anleggsperiode: Vinter 2023 - høst 2024
  • Kostnad: Cirka 90 millioner kroner

Bane NOR skal øke omformerkapasiteten til jernbanen i forbindelse med InterCity-utbyggingen av Vestfoldbanen. Bane NOR bestilte i mars 2020 en utredning av mulige løsninger for tilknytning av en ny omformerstasjon tilknyttet 132 kV nettet langs jernbanetraseen i Sande-området. Effektuttaket er beregnet til 36 MW målt over en time og 60 MW målt over 5 sekunder. Bane NOR ønsket ved bestilling at anlegget skal være etablert innen september 2024. 

Parallelt med arbeidene mot Bane NOR utføres også det utbedringer i eksisterende nett. Det etableres nye fagverksmaster inne på Sande transformatorstasjon og tilstøtende master i retning Bentsrud og Hof. Det utføres også utskiftninger i eksisterende apparatanlegg.

Status: 

Prosjektet er godt i gang med anleggsarbeid, og kabelgrøften mellom Bane NORs omformerstasjon og Sande transformator skal etter planen være tilbakefylt i løpet av høsten 2023. Siste strekningen av kabel inn til omformerstasjonen utføres mai 2024, og kablene er klare for idriftsettelse høsten 2024.

I forbindelse med etablering av kabelgrøft mot Bane NOR har det også vært nødvendig med utvidelse av stasjonsbygget med nytt kontrollrom, samt utvidelse av apparatanlegget med to nye kabelfelter.