Avbruddsstatistikken til NVE viser at Skagerak Nett er blant de mest pålitelige nettselskapene i 2019. Selskapet ligger høyt oppe på lista over nettselskaper med færrest lange avbrudd. Blant de 10 mest pålitelige nettselskapene i 2019 er Skagerak Nett det største med over 200 000 nettkunder. 

Skagerak Nett hadde i snitt ett avbrudd per sluttbruker i 2019 (målt i avbrudd over tre minutter), mot et snitt på landsbasis på 3,13 ganger i fjor. Resultatene ble nylig omtalt i Europower

Færrest lange avbrudd i 2019
Selskap
Nettkunder
Avbrudd
per kunder
Øvre Eiker Nett 10 382 0,5
Nore Energi 2216 0,6
Rauland Kraftforsyning 4576 0,7
Dalane Nett 15 048 0,8
Etne Elektrisitetslag 1942 0,8
Skjåk Energi 2120 0,9
Skagerak Nett 202 865 1,0
Jæren Everk 9005 1,0
Lyse Elnett 152 473 1,0
Neas 26 422 1,1

 

– Årsaken til at Skagerak Nett kommer godt ut handler både om klima og selve strømnettet, sier fagingeniør Roger Bjørnberg i Skagerak Nett. 

Nettselskapet Meløy Energi Nett hadde flest lange strømavbrudd i 2019. I gjennomsnitt opplevde Meløy-kundene 7,6 ganger at strømmen ble borte i mer enn tre minutter, melder Europower.

Stabilt lavt

Et gunstig klima og et strømnett som ikke består av mange lange luftledninger gjør at det blir færre avbrudd som skyldes feil, forteller Bjørnberg i Skagerak Nett. Enkelte nettkunder opplever imidlertid flere avbrudd enn snittet, spesielt dem som som ligger landlig til og er koblet til luftnettet. 

– Stort sett ligger vi stabilt mellom ett og 1,5 antall lange avbrudd i snitt per sluttbruker i året, men vi kan også være uheldige. I januar 2018, for eksempel, fikk vi uvær med mye våt og tung snø, noe som gikk ut over strømforsyningen for mange, i lengre perioder. Da fikk vi nesten like mange avbrudd på en måned som vi normalt har i et år, sier Bjørnberg. 

Derfor går strømmen

Strømnettet er samfunnskritisk infrastruktur, og luftlinjene er spesielt værutsatt. Ved utgangen av september ga sterk vind utfordringer for luftnettet i Vestfold og Telemark, ettersom de kraftige kastene veltet trær over linja. 

– I byer og tettbebygde strøk har vi stort sett kabelnett (i bakken), og i mer grisgrendte strøk går strømmen i luftnett. Der strømmen går i luftnett er det ofte færre kunder på linja, og dermed blir færre berørt av eventuelle avbrudd, forteller Bjørnberg. 

Strømlinjene er værutsatt og lever i mange år. Vind og is på linjene, tordenvær og trær som faller over linja er typiske årsaker til strømbrudd. I tillegg kan brytere ryke av elde og slitasje, eller komme ut av posisjon når uværet herjer. 

Arbeid under spenning

Skagerak Nett jobber også med feilretting under spenning. Det gir kundene langt færre strømbrudd nå enn tidligere.

Skagerak Nett drifter over 17 000 kilometer strømnett, og har over 7000 nettstasjoner. Selskapet er ett av landets fem største, og forsyner over 200 000 kunder i Grenland og Vestfold med strøm. I tillegg eier og drifter selskapet regionalnettet i Vestfold og Telemark.

Planlagte avbrudd

Avbruddstatistikken fra Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) viser at leveringspåliteligheten var på 99,989 prosent i 2019. Det betyr at 0,011 % av den elektriske energien ikke nådde frem til strømkunden på grunn av feil eller utkoblinger.

Ved utgangen av august i år hadde Skagerak Nett hatt 204 feil i høyspentnettet og 60 GIK (gjeninnkoblingsautomatikk) med innkobling innen 15 sekunder. Fugl på strømlinja, tordenvær og trefall er stort sett årsaken til dette. 

De aller fleste avbruddene er planlagte stanser, og dette der det må gjøres vedlikeholdsarbeid, ombygging av nettstasjoner eller tilkobling av nye anlegg. Ved utgangen av august hadde nettselskapet gjennomført 380 planlagte stanser, litt færre enn tidligere år på grunn av korona-situasjonen.