Elektrifisering av transportsektoren

Elektrifisering av transportsektoren er godt i gang og det forventes stor satsing fremover. Ledes oppgave vil være å legge til rette for nettilknytning for:

  • Elbillading
  • Togutbygging
  • Landstrøm til skip

Bærekraftige energikilder ved kraftproduksjon

Sol og vind som energikilder brer også om seg i Norge. Biomasse er også aktuelt for produksjon av elektrisitet. Lede skal tilrettelegge for bærekraftig energiproduksjon ved effektiv tilknytning av slike kraftverk til vårt strømnett.

God kildesortering reduserer restavfall

Lede har gjennom flere års internt arbeid oppnådd god praksis for kildesortering ved alle lokasjoner og prosjekter. Dette har resultert i betydelig reduksjon i levert restavfall. Nå jobber vi aktivt mot våre samarbeidspartnere for å sikre god erfaringsutveksling og optimale rutiner hos både oss og dem.

Miljøvennlige anskaffelser

Ved innkjøp og anskaffelser til selskapet skal det vektlegges at produktene er klimavennlige og at de som leverer tjenester til selskapet tar hensyn til klima og miljø i sine leveranser.

Ingen utslipp til ytre miljø

Lede skal ha et overordnet mål om ikke å forurense ytre miljø. Det betyr at vi må ha gode løsninger for å unngå utslipp fra våre elektriske anlegg. Ledes transformatorstasjoner har automatiske målesystemer for å sikre at vann fra anleggene ikke overskrider grenseverdiene for olje i vann.