Dette gir varierende spenninger og brudd på FoL (Forskrift om Leveringskvalitet i kraftsystemet). Som et alternativ til reinvestering av strømnettet er et batterisystem installert hos kunden, og både fasebalansering og reduksjon av effekttopper er testet.

Resultatet fra denne analysen viser at det installerte batterisystemet reduserte usymmetrien mellom fasene betraktelig da det ble benyttet til fasebalansering. Andelen timer med usymmetri på over 2 % ble redusert fra 14,74 % til 0,59 %. Analysen viste også at batteriet bidro i liten grad til denne fasebalanseringen, og et mindre batteri kan dermed installeres dersom systemet kun skal benyttes til fasebalansering. Deretter ble systemet programmert om til å redusere effekttopper.

Resultatet fra reduksjonen av effekttopper viste at den aller høyeste effekttoppen i testperioden ble redusert fra 25,0 kW til 20,5 kW, en nedgang på 4,5 kW, men samtidig 8 kW over den ønskede effektgrensen. I testperioden klarte batteriet å begrense den totale effekten til tilnærmet 12,5 kW i 95 % av perioden, og den lengste sammenhengende perioden over 12,5 kW ble målt til 69 minutter. Bidraget fra batteriet til reduksjon av effekttopper ble sammenlignet med en tenkt ideell simulator, og resultatet ga en indikasjon på at batteriets degradering, tap, styringssystem og nedramping, begrenset batteribruken til under halvparten av den antatt tilgjengelige kapasiteten. Da systemet ble benyttet til reduksjon av effekttopper resulterte dette i en vesentlig større andel usymmetri. I perioden februar-april var andelen timer med usymmetri på over 2 % på 41,9 %, over 70 ganger så høy andel usymmetri som da systemet ble benyttet til fasebalansering.

Resultatet fra den samfunns- og bedriftsøkonomiske analysen viser at det kan være økonomisk lønnsomt å investere i et batterisystem, dersom reinvesteringen av strømnettet kan utsettes.